Kategorie
Odpowiedzialność dyscyplinarna

Zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN

Podczas mojej krótkiej przerwy w blogowaniu na rzecz egzaminu adwokackiego, doszło do istotnych zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN, zwanym dalej „RD”. Stąd konieczne będzie ich omówienie w niniejszym wpisie. Wskaże jedynie na zmiany najistotniejsze z punktu widzenia zawodników i zawodniczek.

Warto zatem wskazać na zmianę art. 61 § 4 RD. Aktualnie przepis ten brzmi: „Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony, a w przypadku o którym mowa w § 2 również w innych rozgrywkach”.

Tym samym konieczne jest przedstawienie przepisu art. 61 § 2 RD, w brzmieniu: „Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na:

  1. naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,
  2. innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim,

– po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.”.

Powyższe oznacza, że doszło do zaostrzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku, gdy zawodnik otrzyma samoistną czerwoną kartkę, a przy tym zachował się w sposób wskazany w art. 61 § 2 RD. Zaostrzenie odpowiedzialności polega na tym, że zawodnik nie tylko nie może brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony, ale również nie może brać udziału w innych rozgrywkach. Czyli, np. nie może zagrać w drużynie rezerw. W takim przypadku – niestety – zamiast przyjemnego meczu, czeka Ciebie intensywny trening wyrównawczy 🙂

Kolejna zmiana dotyczy art. 62 RD, regulującego kwestię usunięcia z ławki rezerwowych, który brzmi:

„Art. 62

§ 1. Jeżeli osoba, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego, to z zastrzeżeniem §§ 2 – 4 niniejszego artykułu, wymierza się automatycznie karę jednego meczu dyskwalifikacji. Do osób tych stosuje się odpowiednio art. 48 Regulaminu Dyscyplinarnego,

§ 2. Jeżeli przewinienie, za które osoba, o której mowa w §1 została usunięta z ławki rezerwowych polegało na uporczywym kwestionowaniu lub niewykonywaniu poleceń sędziego, mimo zwrócenia tej osobie uwagi przez sędziego, to z zastrzeżeniem § 3-4 niniejszego artykułu, po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 2 mecze.

§ 3. Jeżeli przewinienie, za które osoba, o której mowa w §1 została usunięta z ławki rezerwowych polegało na:

1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,

2) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim, – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze.

§ 4. Wymierzając karę dyskwalifikacji organ dyscyplinarny może nałożyć na osobę, o której mowa w § 1, karę pieniężną w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nie większej niż 5000 zł.”.

 Dla przejrzystości przytoczyć należy wspomniany art. 48 RD, który brzmi:

„Art. 48

§ 1. Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej właściwej za dane przewinienie związane z grą (automat), jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy udzieleniu ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczeniu z gry (czerwona kartka) w sposób rażący naruszono przepisy gry w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka) niewłaściwego zawodnika.

§ 2. W razie odstąpienie od wymierzenia właściwej kary dyscyplinarnej (z automatu) na zasadach określonych w § 1, organ dyscyplinarny wymierza karę zawodnikowi, który dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, adekwatną do stopnia naruszenia.”. 

W przypadku tej zmiany zaznaczyć należy, iż co do zasady usunięcie z ławki rezerwowych oznacza jeden mecz dyskwalifikacji. Natomiast dyskwalifikacja może również objąć co najmniej 2 mecze  w przypadku określonym w art. 62 § 2, a nawet co najmniej 3 mecze w przypadku określonym w art. 62 § 3. Trzeba zatem mieć się na baczności, bowiem PZPN dużą wagę przykłada do swojego wizerunku, a awanturujący się na ławce rezerwowych zawodnik taki wizerunek przecież psuje.

Kategorie
Kontrakt

Obowiązki klubu przed podpisaniem kontraktu

Przed podpisaniem kontraktu klub ma kilka obowiązków, nałożonych na niego przez Uchwałę z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.

Przede wszystkim klub powinien zapoznać Ciebie z przepisami powyższej Uchwały. Jest to o tyle istotne, że zazwyczaj dopiero wtedy uzmysławiasz sobie jakie masz prawa i obowiązki (o ile przeczytasz tę Uchwałę). Zazwyczaj jednak kluby (szczególnie w niższych ligach) nie wywiązują się z tego obowiązku.

Następnie, klub powinien udostępnić Tobie wszelkie obowiązujące w klubie regulaminy, a w szczególności te normujące wewnętrzne przepisy dyscyplinarne, ale też np. regulamin premiowania. Ty natomiast powinieneś potwierdzić w formie pisemnej zapoznanie się z tymi dokumentami.

Wreszcie, klub powinien przeprowadzić badania lekarskie, a ważność kontraktu nie może być uzależniona od wyników późniejszych badań lekarskich.

Jak istotny i doniosły jest to obowiązek dla klubu pokazuje słynny przypadek Arkadiusza Onyszki, gdzie po podpisaniu kontraktu z Polonią Warszawa na jaw wyszło, że piłkarz cierpi na poważną chorobę uniemożliwiającą mu grę. Klub chciał pozbyć się chorego bramkarza, mimo iż przed podpisaniem kontraktu nie przeprowadził stosownych badań. PZPN stanął jednak na stanowisku, że kontrakt jest ważny, a co za tym idzie wynagrodzenie wynikające z kontraktu należy się zawodnikowi.