Komornik a wyrok Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN

Wygrałeś sprawę przed Piłkarskim Sądem Polubownym a klub nie wypłaca Ci należności wynikających z wyroku (lub z ugody)? Chcesz skorzystać z usług komornika? Oto co musisz zrobić.

  • Przede wszystkim musisz uzyskać klauzulę wykonalności.

Zgodnie z art. 1212 Kodeksu postępowania cywilnego wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności.

Sąd orzeka na wniosek strony. Do wniosku strona jest obowiązana załączyć:

  • oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis jego wyroku lub ugody przed nim zawartej, jak również
  • oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony jego odpis.

Sąd stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nadających się do wykonania w drodze egzekucji, nadając im klauzulę wykonalności. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta, których wykonalność została stwierdzona, są tytułami wykonawczymi.

Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku lub ugody zawartej przed sądem polubownym musisz opłacić.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od takiego wniosku należy wnieść opłatę stałą w wysokości 300 zł.

Warto zwrócić uwagę na właściwość sądu, albowiem w tej kwestii doszło do znaczącej zmiany przepisów, które obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. Zgodnie z dodanym do Kodeksu postępowania cywilnego przepisem art. 1213o uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, orzekać będzie sąd apelacyjny, na obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny, a w braku tej podstawy – Sąd Apelacyjny w Warszawie.

  • Po uzyskaniu klauzuli wykonalności składasz do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

We wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy (czyli wyrok lub ugoda zawarta przed sądem polubownym wraz z klauzulą wykonalności).

Strona, która złożyła wniosek o wszczęcie egzekucji, obowiązana jest wpłacić komornikowi zaliczkę na czynności, które komornik ma przeprowadzić. W miarę podejmowania przez komornika dalszych czynności,  obowiązana jest uiszczać na żądanie komornika dalsze zaliczki na pokrycie przewidzianych opłat, ryczałtu kancelaryjnego i wydatków związanych z podejmowanymi czynnościami.

Komornik nie podejmuje czynności, dopóki strona zobowiązana do uiszczenia zaliczki nie wpłaci jej. Strona wezwana przez komornika do wpłacenia zaliczki ma obowiązek jej uiszczenia w tygodniowym terminie od daty otrzymania wezwania pod rygorem zwrotu wniosku.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba