Kategorie
Kontrakt U18

Kiedy Twój syn może podpisać pierwszy profesjonalny kontrakt?

Na gruncie mojej praktyki zawodowej coraz częściej spotykam się z łamaniem przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej przez kluby w kwestii podpisania pierwszego profesjonalnego kontraktu przez młodego zawodnika, tzw. Kontraktu U18.

Zgłaszają się do mnie rodzice, którzy proszą o to, aby sprawdzić przedstawiony przez klub kontrakt. I częstokroć już na wstępie okazuje się, że oferta podpisania Kontraktu U18 została przedstawiona zawodnikowi za wcześnie.

Kluby boją się, że stracą zdolnego zawodnika i próbują ominąć przepisy PZPN, licząc na to, że rodzice nie są ich świadomi.

Tymczasem wskazać należy, że Kontrakt U18 podpisany zbyt wcześnie może zostać uznany za nieważny.

PAMIĘTAJ!

Kontrakt U18 jest jedyną umową, która może regulować stosunki prawne w zakresie uprawiania piłki nożnej pomiędzy klubem a zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia.

PAMIĘTAJ!

Kontrakt U18 może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego podpisania ukończył 15 rok życia.

PAMIĘTAJ!

Oferta podpisania Kontraktu U18 może zostać złożona zawodnikowi najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15 roku życia.

PAMIĘTAJ!

Zawodnik musi pisemnie ustosunkować się do otrzymanej oferty podpisania Kontraktu U18 w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Przed podpisaniem pierwszego profesjonalnego kontraktu o uprawianie piłki nożnej skonsultuj się z prawnikiem. Jest to bowiem doniosła chwila w życiu nie tylko Twojego dziecka, ale również w Twoim. Wyrażenie zgody na podpisanie pierwszego profesjonalnego kontraktu w kształcie zaproponowanym przez klub zapewne nie zabezpieczy interesów Twojego dziecka w odpowiedni sposób. Kontrakt U18 musi spełniać szereg wymagań, o których pisałem już chociażby tutaj.

Kontrakt U18

Kategorie
Kontrakt U18

Gdy na podpisanie Kontraktu U18 jest jeszcze za wcześnie a klub chce zarobić

Twój syn ma wielki talent. Znakomicie radzi sobie w rozgrywkach. Na treningach prezentuje się doskonale. Klub liczy, że zarobi na nim spore pieniądze, ale boi się jednego… Że Twój syn odejdzie do lepszego klubu przed podpisaniem pierwszego profesjonalnego kontraktu…A wtedy ekwiwalent będzie niski…Za niski.

Klub zatem już teraz proponuje rodzicom podpisanie Kontraktu U18, który wejdzie w życie gdy syn ukończy 15 lat. Klub twierdzi, że dzięki temu nie dość, że w przypadku transferu otrzyma wyższy ekwiwalent, ale też będzie mógł negocjować wyższą kwotę transferu.

Tymczasem takie postępowanie stanowi naruszenie przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej i grozi wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

Zauważyć bowiem należy, iż Kontrakt U18 może zostać przedstawiony zawodnikowi najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15 roku życia. Nadto, Kontrakt U18 jest jedyną umową regulującą stosunki prawne w zakresie uprawiania sportu piłki nożnej zawieraną pomiędzy klubem a zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia. Inne umowy w tym zakresie są bezwzględnie nieważne.

Często jednak rodzice stoją po stronie klubu i również uważają, że w przypadku transferu klubowi należą się wyższe kwoty, niźli tyko marny ekwiwalent za wyszkolenie…

Czy w takim przypadku możliwe jest zadowolenie wszystkich uczestników przyszłego potencjalnego transferu syna do lepszego klubu?

Klub chce zarobić dodatkowe pieniądze poza ekwiwalentem za wyszkolenie. Rodzice na to przystają. Niemożliwe jest jednak – na obecnym etapie – podpisanie Kontraktu U18, bowiem syn jest zbyt młody. Będzie mógł podpisać taki kontrakt dopiero w nowym klubie. Bowiem wówczas osiągnie odpowiedni wiek.

Co zrobić?

Nieraz już nasza Kancelaria mierzyła się z takimi problemami. Wyjść jest kilka. O wszystkich pisać nie sposób, aczkolwiek w tym miejscu wskazać należy chociażby na jedną możliwość.

Mając na uwadze, że syn aktualnie jest amatorem, a transfer amatora również może zostać przeprowadzony odpłatnie (w określonych warunkach) utrudnijmy nieco nasz przykład i załóżmy, że mimo to klub pozyskujący nie jest zainteresowany zapłatą jakichkolwiek innych kwot poza ekwiwalentem za wyszkolenie.

Syn koniecznie chce odejść do lepszego klubu, a klub dotychczasowy boi się, że praktycznie nic na takim transferze nie zyska, a jedynie straci swoja perełkę.

Jedną z kilku opcji jest np. otrzymanie przez rodziców od klubu pozyskującego stosownej kwoty za zmianę barw klubowych ich syna i podzielenie się tą kwotą z byłym klubem z tytułu zawartej pomiędzy nimi umowy cywilnoprawnej.

Proste? Pewnie, że tak.

Istnieją jednak jeszcze inne sposoby. Jeżeli znajdujesz się w podobnej sytuacji, skontaktuj się ze mną. Zobaczymy co da się zrobić.

people-eyes-playing-young

 

 

 

Kategorie
Ekwiwalent za wyszkolenie Kontrakt U18

Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie a propozycja zawarcia Kontraktu U18

Na prośbę rodziców kilkunastoletniego piłkarza, któremu klub niedawno przedłożył ofertę podpisania pierwszego profesjonalnego kontraktu – Kontraktu U18 (swoją drogą z kontrowersyjnie zaproponowanym sposobem wynagradzania, który nie spełnia wymogów PZPN), informuję że jeżeli Wasz niepełnoletni syn, grający do tej pory jako amator, otrzymał od klubu ofertę podpisania swojego pierwszego profesjonalnego kontraktu i nie ma zamiaru jej zaakceptować, wówczas kwota ekwiwalentu liczona jest według stawek jak dla amatora. Jest to sytuacja korzystna dla zawodnika.

Jednocześnie podkreślić należy, iż oferta zawarcia kontraktu winna uwzględniać wiek zawodnika, klasę rozgrywkową, w której występuje, a także średnie warunki finansowe wynikające z umów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej obowiązujących w klubie.

Stawki uzależnione są od wieku zawodnika oraz klasy rozgrywkowej, w której występuje pierwszy zespół klubu pozyskującego wg następujących zasad, za każdy rok szkolenia:

Wiek                                                  Kategoria 1        Kategoria 2       Kategoria 3          Kategoria 4

9 lat i 1 dzień do 12 lat                          200                      200                   200                         100

12 lat i 1 dzień do 15 lat                      2000                     1200                  600                         200

15 lat i 1 dzień do 18 lat                      4000                     2400                 1200                        400

18 lat i 1 dzień do 23 lat                      7000                     1200                  2100                        700.

 

PZPN ustalił następujący podział na kategorie Klubów:

klub Ekstraklasy – kategoria 1,

klub I i II ligi – kategoria 2,

klub III i IV ligi – kategoria 3,

kluby pozostałych klas rozgrywkowych oraz wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach futsalu – kategoria 4.

Oferta podpisania pierwszego Kontraktu U18 może zostać złożona Zawodnikowi najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15 roku życia. Ofertę uznaje się za prawidłowo doręczoną w dniu jej przedstawienia Zawodnikowi oraz jego przedstawicielom ustawowym (za potwierdzeniem jej doręczenia na piśmie) lub z upływem terminu do podjęcia przesyłki nadanej listem poleconym (zawierającego ofertę) na ostatnio znane Klubowi adresy zamieszkania Zawodnika i znanych klubowi przedstawicieli ustawowych.

Oferta powinna zawierać, pod rygorem nieważności:

1) imię, nazwisko Zawodnika;

2) określenie okresu obowiązywania Kontraktu;

3) propozycję zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia Zawodnika przez cały okres obowiązywania Kontraktu;

4) podpis upoważnionych przedstawicieli Klubu.

Co niezwykle istotne – Zawodnik jest zobowiązany pisemnie, pod rygorem nieważności, ustosunkować się do złożonej oferty, w terminie 14 dni od jej otrzymania lub uznania przesyłki za doręczonej. W przypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18, Zawodnik zachowuje status amatora, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami prawnymi.

miasto

Kategorie
Kontrakt U18

Kontrakt U18 – pułapki

W środowisku piłkarskim funkcjonuję od kilkunastu lat i jedną z wielu rzeczy, na którą chciałbym, abyś zwrócił uwagę jest dokładne przeanalizowanie podpisywanego przez Ciebie kontraktu. Nie ufaj bezgranicznie klubowi, z którym podpisujesz kontrakt. W kontrakcie klub w głównej mierze zadba o zabezpieczenie swoich interesów. Chyba, że przed jego podpisaniem wykażesz aktywną postawę i podpisywany kontrakt dostosujesz do swoich wymagań.

Niejednokrotnie spotykałem się z umowami, które zawierały zapisy korzystne wyłącznie dla klubu.

Dziś chciałbym zwrócić Twoją uwagę na klauzule, które klub może chcieć wprowadzić do Kontraktu U18, ale klauzule te – co do zasady – są dotknięte sankcją nieważności.

Kiedy zatem mamy do czynienia z sankcją nieważności? Np.:

 • wtedy, gdy Kontrakt U18 zostanie zawarty na okres dłuższy niż 3 lata, wówczas postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania Kontraktu U18 są nieważne,
 • wtedy, gdy klub podpisze z Tobą inną oprócz Kontraktu U18 umowę regulującą stosunki prawne pomiędzy klubem a Tobą w zakresie uprawiania sportu piłki nożnej, wówczas ta „inna umowa” będzie bezwzględnie nieważna,
 • wtedy, gdy Kontrakt U18 nie określa lub nie zawiera co najmniej:
  • praw i obowiązków stron, ze szczególnym uwzględnieniem Twojego wieku i terminu obowiązywania Kontraktu U18,
  • zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania Kontraktu U18, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie brutto,
  • miejsca Twojego zamieszkania w trakcie roku szkolnego w przypadku, gdy Twoje miejsce stałego pobytu znajduje się ponad 25 km od siedziby klubu, a podlegasz ustawowemu obowiązkowi nauki,
  • Twojego podpisu, podpisu Twoich rodziców oraz przedstawicieli klubu,
 • wtedy, gdy w Kontrakcie U18 znajdą się postanowienia uprawniające strony do jego jednostronnego wypowiedzenia, albo też do odstąpienia od Kontraktu U18.

Już choćby powyższe przykłady pokazują w jakim zakresie klub może próbować wykorzystać Twoją nieznajomość przepisów wewnątrzzwiązkowych PZPN i w konsekwencji zamieścić w Kontrakcie U18 postanowienia, które de facto są nieważne.

A czy Twój Kontrakt U18 jest ważny?

Kategorie
Kontrakt U18

Kontrakt U18 – procedura zawarcia

Tutaj opisałem Ci główne założenia Kontraktu U18. Dziś natomiast dowiesz się jak wygląda procedura zmierzająca do podpisania bądź odrzucenia Kontraktu U18. W tym względzie bowiem PZPN nałożył na kluby i zawodników pewne wymagania.

Kiedy Klub może złożyć ofertę podpisania pierwszego Kontraktu U18?

 • najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez zawodnika 15-go roku życia.

W jaki sposób należy prawidłowo doręczyć ofertę podpisania pierwszego Kontraktu U18?

 • albo poprzez jej bezpośrednie przedstawienie zawodnikowi i jego przedstawicielom ustawowym za potwierdzeniem jej doręczenia na piśmie lub
 • poprzez list polecony zawierający ofertę, wysłany na ostatnio znane klubowi adresy zamieszkania zawodnika i znanych klubowi przedstawicieli ustawowych – w tym przypadku ofertę uznaje się za prawidłowo doręczoną z upływem terminu do podjęcia przesyłki.

Jakie elementy powinny znaleźć się w ofercie?

 • imię i nazwisko zawodnika,
 • określenie okresu obowiązywania Kontraktu U18,
 • propozycję zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia zawodnika przez cały okres obowiązywania Kontraktu U18,
 • podpis upoważnionych przedstawicieli klubu.

Co musi zrobić zawodnik po otrzymaniu oferty?

 • zawodnik musi w formie pisemnej – pod rygorem nieważności – ustosunkować się do złożonej oferty, w terminie 14 dni od jej otrzymania lub uznania przesyłki za doręczonej.

Czyli PZPN przyjmuje, że pomimo nieodebrania przesyłki zawodnik zawsze powinien mieć świadomość, że w nieodebranej przesyłce znajdowała się oferta podpisania pierwszego Kontraktu U18 i musi się do niej ustosunkować.

Co w przypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18?

W przypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18, zawodnik zachowuje status amatora.

podpisać czy nie podpisać?