Kategorie
Piłkarski Sąd Polubowny PZPN

Komornik a wyrok Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN

Wygrałeś sprawę przed Piłkarskim Sądem Polubownym a klub nie wypłaca Ci należności wynikających z wyroku (lub z ugody)? Chcesz skorzystać z usług komornika? Oto co musisz zrobić.

 • Przede wszystkim musisz uzyskać klauzulę wykonalności.

Zgodnie z art. 1212 Kodeksu postępowania cywilnego wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności.

Sąd orzeka na wniosek strony. Do wniosku strona jest obowiązana załączyć:

 • oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis jego wyroku lub ugody przed nim zawartej, jak również
 • oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony jego odpis.

Sąd stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nadających się do wykonania w drodze egzekucji, nadając im klauzulę wykonalności. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta, których wykonalność została stwierdzona, są tytułami wykonawczymi.

Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku lub ugody zawartej przed sądem polubownym musisz opłacić.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od takiego wniosku należy wnieść opłatę stałą w wysokości 300 zł.

Warto zwrócić uwagę na właściwość sądu, albowiem w tej kwestii doszło do znaczącej zmiany przepisów, które obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. Zgodnie z dodanym do Kodeksu postępowania cywilnego przepisem art. 1213o uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, orzekać będzie sąd apelacyjny, na obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny, a w braku tej podstawy – Sąd Apelacyjny w Warszawie.

 • Po uzyskaniu klauzuli wykonalności składasz do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

We wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy (czyli wyrok lub ugoda zawarta przed sądem polubownym wraz z klauzulą wykonalności).

Strona, która złożyła wniosek o wszczęcie egzekucji, obowiązana jest wpłacić komornikowi zaliczkę na czynności, które komornik ma przeprowadzić. W miarę podejmowania przez komornika dalszych czynności,  obowiązana jest uiszczać na żądanie komornika dalsze zaliczki na pokrycie przewidzianych opłat, ryczałtu kancelaryjnego i wydatków związanych z podejmowanymi czynnościami.

Komornik nie podejmuje czynności, dopóki strona zobowiązana do uiszczenia zaliczki nie wpłaci jej. Strona wezwana przez komornika do wpłacenia zaliczki ma obowiązek jej uiszczenia w tygodniowym terminie od daty otrzymania wezwania pod rygorem zwrotu wniosku.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Kategorie
Kontrakt Kontuzja Piłkarski Sąd Polubowny PZPN

Wynagrodzenie zawodnika w czasie kontuzji lub choroby

Kilku moim klientom zdarzyło się nazbyt długo leczyć kontuzję, na skutek czego klub przestawał być już tak przyjazny, jak w chwili podpisywania kontraktu i celowo nie wypłacał wynagrodzenia.

Powstaje zatem pytanie – czy długotrwała kontuzja lub choroba może być podstawą do niewypłacania Tobie wynagrodzenia?

Otóż nie.

Musisz wiedzieć, że w przypadku kontuzji lub choroby, która uniemożliwia Ci występowanie w rozgrywkach przez okres krótszy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub w sezonie rozgrywkowym, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, przysługuje Ci wynagrodzenie w pełnej wysokości.

Natomiast, gdy przekroczysz okres łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub sezonie rozgrywkowym, klub może – do czasu uzyskania przez Ciebie pełnej sprawności – obniżyć Ci wynagrodzenie do kwoty 50 % wynagrodzenia wynikającego z kontraktu albo też skorzystać z prawa do jednostronnego rozwiązania z Tobą kontraktu.

Zatem, gdy klub zaprzestaje wypłacania Tobie wynagrodzenia z tego powodu, że odniosłeś kontuzję lub jesteś chory – masz podstawy do tego, by wystąpić do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN z pozwem o zapłatę. I najprawdopodobniej wygrasz 🙂

 

Kategorie
Piłkarski Sąd Polubowny PZPN

Pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN

Drogi Czytelniku! zapoznałem Ciebie już ze wstępnymi zagadnieniami dotyczącymi Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, a zatem dziś przyszedł czas na udostępnienie Tobie kolejnego e-booka 🙂

Tym razem otrzymujesz ode mnie wzór pozwu o zapłatę do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN! Kliknij tutaj i korzystaj 🙂

Aby jednak Twój pozew o zapłatę został skutecznie wniesiony do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, musisz dokonać stosownej opłaty od pozwu, na którą składają się:

 • opłata rejestracyjna w kwocie 300 zł oraz
 • wpis stosunkowy, którego wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy:

do 30.000 zł. – 6%, nie mniej jednak niż 600 zł;
od 30.001 zł do 60.000 zł – 5%;
od 60.001 zł do 120.000 zł – 4%;
od 120.001 zł do 360.000 zł – 3%;
powyżej 360.001 zł – 2 %;

Przy czym, maksymalny wpis to 20.000 zł.

Dla przykładu:

Jeżeli klub jest winien Tobie kwotę 8.000,00 zł brutto, to mimo iż 6% z 8.000,00 zł to 480 zł, wpis stosunkowy wynosi 600 zł (minimalna wysokość wpisu). A zatem, cała opłata od pozwu wynosi w tym przypadku 900 zł (opłata rejestracyjna w kwocie 300 zł + wpis stosunkowy w kwocie 600 zł).

Natomiast, jeżeli klub jest Tobie winien kwotę 1.500.000,00 zł brutto, to mimo iż 2 % z 1.500.000,00 zł to 30.000 zł, wpis stosunkowy wynosi 20.000 zł (maksymalna wysokość wpisu). A zatem, cała opłata od pozwu wynosi w tym przypadku 20.300 zł (opłata rejestracyjna 300 zł + wpis stosunkowy 20.000 zł).

Uiszczenie opłaty od pozwu przed  jego wniesieniem do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN nie jest konieczne. Zgodnie bowiem z Regulaminem tego Sądu, po wniesieniu pozwu otrzymasz pismo, z którego dowiesz się ile musisz zapłacić, do kiedy i na jaki numer rachunku bankowego.

Kategorie
Piłkarski Sąd Polubowny PZPN

Zapis na sąd polubowny – co to takiego?

W poprzednim wpisie opisałem Tobie jakimi sprawami zajmuje się Piłkarski Sąd Polubowny PZPN. Aby jednak ten Sąd mógł zająć się Twoją sprawą, niezbędny jest zapis na sąd polubowny.

Cóż to takiego?

Jest to umowa umożliwiająca poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Dla swej ważności wymaga formy pisemnej oraz musi zawierać niezbędny element, tj.:

 • dokładnie oznaczony przedmiot sporu – czyli jak?

Sąd Najwyższy przyjął, że precyzyjne określenie przedmiotu zapisu powinno dostatecznie identyfikować stosunek prawny podlegający przekazaniu do rozpoznania przez sąd polubowny. Zapis na sąd polubowny w dostateczny sposób identyfikuje stosunek prawny, z którego wynikł spór, jeśli wskazuje, że dotyczy wszelkich roszczeń związanych z dotychczasową współpracą stron prowadzoną na podstawie określonej umowy zawartej pomiędzy nimi.

Przykładową formę zapisu na sąd polubowny doskonale znasz, bo często stosowana jest w Twoich umowach, czy to z klubem, czy też z agentem:

„Wszelkie spory o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe, mogące być przedmiotem ugody, wynikające z Kontraktu, strony poddają kompetencji Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, chyba że przepisy prawa powszechnego stanowią inną właściwość sądową.”.  

A co w sytuacji, gdy takiego zapisu nie ma w Twojej umowie?

Sprawdź, czy nie widnieje w niej klauzula stanowiąca o tym, że strony za integralną część kontraktu uważają:

 • Uchwałę z dnia 19 maja 2002 roku nr II/12 Zarządu PZPN – Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym albo dla kontraktów podpisanych po 27 marca 2015 roku
 • Uchwałę z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.

W tych uchwałach bowiem funkcjonuje zapis na sąd polubowny, uprawniający Ciebie do poddania sporu pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. Co więcej, wszelkie postanowienia Kontraktu sprzeczne z treścią ww. Uchwał są nieważne.

Warto też pamiętać o Statucie PZPN, a dokładniej o jego art. 4 § 2 pkt e, w brzmieniu:

„PZPN jest członkiem FIFA i UEFA, w związku z czym Związek, a także jego ligi, kluby, zawodnicy i działacze piłkarscy zobowiązują się do:

e) kierowania sporów o prawa majątkowe lub sporów o prawa niemajątkowe mogących być przedmiotem ugody do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, zaś innych sporów o charakterze krajowym, wynikłych lub związanych ze stosowaniem Statutu lub innych przepisów związkowych wyłącznie do niezależnego i bezstronnego sądu arbitrażowego działającego zgodnie z prawem powszechnym, chyba że prawo krajowe stanowi inaczej.”.

Nadto, w Statucie jeszcze kilkukrotnie pojawia się zapis wskazujący, że członkowie PZPN zobowiązani są do formułowania w umowach cywilnoprawnych dotyczących sporów w zakresie organizacji i uprawiania sportu piłki nożnej klauzul przewidujących wyłączną właściwość Piłkarskiego Sądu Polubownego.

Mimo wymogu zamieszczania w umowach klauzuli dotyczącej Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, niejednokrotnie już, w prowadzonych przeze mnie sprawach, spotkałem się z brakiem takiej klauzuli w umowie. Tym niemniej, nie przeszkodziło to w poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, który swoją właściwość opierał na przepisach związkowych PZPN i nie uwzględniał linii obrony pozwanych klubów, które zazwyczaj w pierwszej kolejności podnoszą zarzut braku zapisu na sąd polubowny. I na to musisz być przygotowany 🙂

W kolejnym wpisie postaram się przedstawić Tobie wzór pozwu do Piłkarskiego Sądu Polubownego i napisać parę słów o opłatach dotyczących postępowania przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN.

Kategorie
Piłkarski Sąd Polubowny PZPN

Piłkarski Sąd Polubowny PZPN – w jakich sprawach?

W jakich sprawach możesz wnieść pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN?

Otóż, Sąd Polubowny może rozpoznawać wszystkie poddane mu przez strony spory majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, powstałe na tle uprawiania, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez Statuty i Regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.

Regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN wskazuje przykładowe spory, których rozpoznanie należy do jego kompetencji, a mianowicie mogą być to spory dotyczące:

 • majątkowych stosunków cywilnoprawnych pochodnych stosunków członkowskich istniejących między zawodnikami, klubami, związkami sportowymi i innymi organizacjami sportowymi oraz osobami fizycznymi (czyli, np. wtedy, gdy klub nie płaci Tobie należności wynikających z kontraktu),
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie lub promocję zawodnika w związku ze zmianą przynależności klubowej,
 • umów sponsorskich i menedżerskich (czyli, np. wtedy, gdy Twój indywidualny sponsor lub menedżer nie wywiązuje się z zawartej z Tobą umowy),
 • umów między organizatorami imprez piłkarskich a ich partnerami wyspecjalizowanymi w dziedzinie sprzedaży praw telewizyjnych, reklamowych i promocyjnych,
 • wszelkich innych umów zawieranych i realizowanych w związku z organizowaniem zawodów piłkarskich,
 • umów dotyczących sprzętu zawieranych w związku z uprawianiem sportu piłki nożnej (czyli, np. wtedy, gdy Twój indywidualny sponsor nie wypłacił Ci wynagrodzenia za reklamowanie jego sprzętu, czy też gdy, np. nie dostarczył Tobie sprzętu wynikającego z Waszej umowy),
 • umów o dzieło lub zlecenia zawieranych z trenerami i instruktorami piłkarskimi oraz innymi uczestnikami ruchu sportowego, w tym trenerami prowadzącymi własną działalność gospodarczą,
 • ubezpieczeń w sporcie piłki nożnej (czyli, np. wtedy, gdy klub nie wypełnia swojego obowiązku dotyczącego ubezpieczenia Ciebie od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Wspomnieć należy, że powyższe wyliczenie ma charakter otwarty, a zatem możliwe jest wniesienie pozwu do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN także w innej sprawie. Pamiętać jednak trzeba, że granice właściwości Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN wyznacza § 4 ust. 1 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, w brzmieniu:

„Sąd Polubowny może rozpoznawać wszystkie poddane mu przez strony spory majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, powstałe na tle uprawiania, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez Statuty i Regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.”.

Jak widać, właściwość Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN jest dosyć szeroka. To tłumaczy dlaczego tak często muszę tam jeździć na rozprawy 🙂

W kolejnym wpisie przedstawię Ci niezwykle ważną instytucję unormowaną w Kodeksie postępowania cywilnego, a mianowicie zapis na sąd polubowny, który ma doniosłe znaczenie dla sporów wnoszonych do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.