Kategorie
Piłkarski Sąd Polubowny PZPN

Piłkarski Sąd Polubowny PZPN – w jakich sprawach?

W jakich sprawach możesz wnieść pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN?

Otóż, Sąd Polubowny może rozpoznawać wszystkie poddane mu przez strony spory majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, powstałe na tle uprawiania, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez Statuty i Regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.

Regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN wskazuje przykładowe spory, których rozpoznanie należy do jego kompetencji, a mianowicie mogą być to spory dotyczące:

  • majątkowych stosunków cywilnoprawnych pochodnych stosunków członkowskich istniejących między zawodnikami, klubami, związkami sportowymi i innymi organizacjami sportowymi oraz osobami fizycznymi (czyli, np. wtedy, gdy klub nie płaci Tobie należności wynikających z kontraktu),
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie lub promocję zawodnika w związku ze zmianą przynależności klubowej,
  • umów sponsorskich i menedżerskich (czyli, np. wtedy, gdy Twój indywidualny sponsor lub menedżer nie wywiązuje się z zawartej z Tobą umowy),
  • umów między organizatorami imprez piłkarskich a ich partnerami wyspecjalizowanymi w dziedzinie sprzedaży praw telewizyjnych, reklamowych i promocyjnych,
  • wszelkich innych umów zawieranych i realizowanych w związku z organizowaniem zawodów piłkarskich,
  • umów dotyczących sprzętu zawieranych w związku z uprawianiem sportu piłki nożnej (czyli, np. wtedy, gdy Twój indywidualny sponsor nie wypłacił Ci wynagrodzenia za reklamowanie jego sprzętu, czy też gdy, np. nie dostarczył Tobie sprzętu wynikającego z Waszej umowy),
  • umów o dzieło lub zlecenia zawieranych z trenerami i instruktorami piłkarskimi oraz innymi uczestnikami ruchu sportowego, w tym trenerami prowadzącymi własną działalność gospodarczą,
  • ubezpieczeń w sporcie piłki nożnej (czyli, np. wtedy, gdy klub nie wypełnia swojego obowiązku dotyczącego ubezpieczenia Ciebie od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Wspomnieć należy, że powyższe wyliczenie ma charakter otwarty, a zatem możliwe jest wniesienie pozwu do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN także w innej sprawie. Pamiętać jednak trzeba, że granice właściwości Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN wyznacza § 4 ust. 1 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, w brzmieniu:

„Sąd Polubowny może rozpoznawać wszystkie poddane mu przez strony spory majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, powstałe na tle uprawiania, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez Statuty i Regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.”.

Jak widać, właściwość Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN jest dosyć szeroka. To tłumaczy dlaczego tak często muszę tam jeździć na rozprawy 🙂

W kolejnym wpisie przedstawię Ci niezwykle ważną instytucję unormowaną w Kodeksie postępowania cywilnego, a mianowicie zapis na sąd polubowny, który ma doniosłe znaczenie dla sporów wnoszonych do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *