Kategorie
Piłkarski Sąd Polubowny PZPN

Piłkarski Sąd Polubowny PZPN – w jakich sprawach?

W jakich sprawach możesz wnieść pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN?

Otóż, Sąd Polubowny może rozpoznawać wszystkie poddane mu przez strony spory majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, powstałe na tle uprawiania, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez Statuty i Regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.

Regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN wskazuje przykładowe spory, których rozpoznanie należy do jego kompetencji, a mianowicie mogą być to spory dotyczące:

  • majątkowych stosunków cywilnoprawnych pochodnych stosunków członkowskich istniejących między zawodnikami, klubami, związkami sportowymi i innymi organizacjami sportowymi oraz osobami fizycznymi (czyli, np. wtedy, gdy klub nie płaci Tobie należności wynikających z kontraktu),
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie lub promocję zawodnika w związku ze zmianą przynależności klubowej,
  • umów sponsorskich i menedżerskich (czyli, np. wtedy, gdy Twój indywidualny sponsor lub menedżer nie wywiązuje się z zawartej z Tobą umowy),
  • umów między organizatorami imprez piłkarskich a ich partnerami wyspecjalizowanymi w dziedzinie sprzedaży praw telewizyjnych, reklamowych i promocyjnych,
  • wszelkich innych umów zawieranych i realizowanych w związku z organizowaniem zawodów piłkarskich,
  • umów dotyczących sprzętu zawieranych w związku z uprawianiem sportu piłki nożnej (czyli, np. wtedy, gdy Twój indywidualny sponsor nie wypłacił Ci wynagrodzenia za reklamowanie jego sprzętu, czy też gdy, np. nie dostarczył Tobie sprzętu wynikającego z Waszej umowy),
  • umów o dzieło lub zlecenia zawieranych z trenerami i instruktorami piłkarskimi oraz innymi uczestnikami ruchu sportowego, w tym trenerami prowadzącymi własną działalność gospodarczą,
  • ubezpieczeń w sporcie piłki nożnej (czyli, np. wtedy, gdy klub nie wypełnia swojego obowiązku dotyczącego ubezpieczenia Ciebie od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Wspomnieć należy, że powyższe wyliczenie ma charakter otwarty, a zatem możliwe jest wniesienie pozwu do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN także w innej sprawie. Pamiętać jednak trzeba, że granice właściwości Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN wyznacza § 4 ust. 1 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, w brzmieniu:

„Sąd Polubowny może rozpoznawać wszystkie poddane mu przez strony spory majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, powstałe na tle uprawiania, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez Statuty i Regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.”.

Jak widać, właściwość Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN jest dosyć szeroka. To tłumaczy dlaczego tak często muszę tam jeździć na rozprawy 🙂

W kolejnym wpisie przedstawię Ci niezwykle ważną instytucję unormowaną w Kodeksie postępowania cywilnego, a mianowicie zapis na sąd polubowny, który ma doniosłe znaczenie dla sporów wnoszonych do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.