Kontrakt U18 – dla niepełnoletnich zawodników

Polski Związek Piłki Nożnej szczegółowo uregulował kwestię zawierania profesjonalnych kontraktów przez zawodników pomiędzy 15 a 18 rokiem życia. Tzw. „Kontrakt U18” został wprowadzony do przepisów wewnątrzzwiązkowych PZPN wcale nie po to, by chronić młodych piłkarzy, lecz głównie po to, by kluby nie traciły swoich najzdolniejszych zawodników – a co za tym idzie, by nie utraciły możliwości zarobienia na nich setek tysięcy, a może nawet milionów euro wraz z chwilą nadejścia 18-tych urodzin. Jeszcze do niedawna funkcjonował bowiem przepis stanowiący o tym, iż w chwili ukończenia przez zawodnika 18-go roku życia, stawał się on wolnym zawodnikiem, a klubowi należał się jedynie ekwiwalent za wyszkolenie.

Bywało zatem tak, że niepełnoletni zawodnik podpisywał swój pierwszy profesjonalny kontrakt z klubem, jednocześnie był świetnym zawodnikiem, ale kontrakt ten gwarantował mu jedynie 300 zł miesięcznie. Mało prawda? Ok, ale wraz z nadejściem 18-tych urodzin kontrakt ten wygasał i jeżeli nadal był świetnym zawodnikiem, to albo podpisywał kontrakt w tym samym klubie – już na normalnych warunkach, albo zmieniał klub.

Aktualnie jest tak, że możesz podpisać Kontrakt U18 na dzień przed 18-mi urodzinami, kontrakt ten będzie ważny przez 3 lata, oraz gwarantował Ci będzie szalone 500 zł miesięcznie brutto. Co więcej, PZPN zabrania Ci rozwiązać kontrakt z winy klubu! Masz tylko jedną możliwość – art. 8 ust. 10 Uchwały z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej – czyli, tzw. „inne przypadki” – pojęcie szerokie, niezdefiniowane, a co za tym idzie uznaniowe i powodujące, że nawet w oczywistym przypadku naruszania przez klub obowiązków kontraktowych, Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych może stwierdzić, że do naruszenia nie doszło.

Takim sposobem, można niezwykle tanio utrzymać w drużynie świetnego zawodnika aż do 21 roku życia. A potem można go drogo sprzedać. Widzisz zatem, że Kontrakt U18 to tylko ładne opakowanie. PZPN nie chroni młodych piłkarzy, PZPN chroni kluby. By kasa na ich koncie się zgadzała.

Teraz pokrótce przedstawię Ci najważniejsze założenia Kontraktu U18:

  • może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego podpisania ukończył 15 rok życia, a nie ukończył 18 roku życia,
  • na okres nie dłuższy niż 3 lata,
  • wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych, których podpisy winny znaleźć się w Kontrakcie U18, albo których zgoda zostanie wyrażona w formie odrębnego oświadczenia z podpisami notarialnie poświadczonymi,
  • w razie braku zgody ww. osób, zawodnik może wystąpić do sądu opiekuńczego o wydanie zezwolenia na podpisanie Kontraktu U18,
  • Kontrakt U18 może być jedyną umową, które reguluje stosunki prawne pomiędzy zawodnikiem a klubem,
  • w chwili ukończenia 18-go roku życia Kontrakt U18 pozostaje ważny do upływu okresu jego obowiązywania,
  • każdy Kontrakt U18 – pod rygorem nieważności – musi co najmniej formułować prawa i obowiązki stron, ze szczególnym uwzględnieniem wieku zawodnika i terminu obowiązywania Kontraktu U18, a nadto
  • musi określać zasadnicze, miesięczne wynagrodzenie zawodnika przez cały okres obowiązywania Kontraktu U18, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie brutto, oraz
  • formułować obowiązek klubu w zakresie zapewnienia zawodnikowi podlegającemu ustawowemu obowiązkowi nauki w okresie obowiązywania Kontraktu U18, którego miejsce stałego pobytu znajduje się ponad 25 km od siedziby klubu, miejsca zamieszkania w trakcie roku szkolnego, w bliskim jego sąsiedztwie, a nadto
  • zawierać podpisy zawodnika, jego przedstawicieli ustawowych oraz przedstawicieli klubu.

Ponadto, w Kontrakcie U18 mogą znaleźć się dodatkowe zapisy, porządkujące kwestie zwrotu kosztów podróży poniesionych przez zawodnika w związku z udziałem w meczach, a także zwrotu kosztów na wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie.

Zawodniku, zanim podpiszesz Kontrakt U18, dokładnie się nad tym zastanów, szczególną wagę przyłóż do obowiązków klubu, okresu obowiązywania Kontraktu U18, wynagrodzenia oraz świadczeń dodatkowych. Możesz przecież wynegocjować, by klub dostarczał Tobie nowe korki co 3 miesiące 🙂 W razie problemów w negocjacjach z klubem, nie wahaj się zaangażować adwokata.

W następnym wpisie przedstawię Ci jak wygląda procedura złożenia oferty podpisania Kontraktu U18 oraz co musisz wtedy zrobić.

 Most

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba