Przedłużenie kontraktu na czas oznaczony

Dzisiaj przybliżę Ci instytucję, której wprowadzenie do kontraktu możesz rozważyć przy następnej nadarzającej się okazji. Chodzi o opcję jednostronnego przedłużenia kontraktu.

Opcja jednostronnego przedłużenia kontraktu musi spełniać szereg warunków, pozwalających – po pierwsze – na zamieszczenie jej w kontrakcie, a po drugie skuteczne jej wykorzystanie.

Oto one:

  • okres przedłużenia kontraktu nie może być dłuższy niż okres obowiązywania kontraktu (czyli, co do zasady, jeżeli podpisałeś kontrakt na jeden sezon rozgrywkowy, to nie możesz w kontrakcie zawrzeć opcji jego jednostronnego przedłużenia na kolejne 3 sezony rozgrywkowe), chyba że
  • złożysz pisemne oświadczenie, które stanowić będzie załącznik do kontraktu, zawierające wniosek o dłuższy okres przedłużenia kontraktu.

Dalej:

  • jeżeli klub chce skorzystać z opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu, to musi Tobie doręczyć pisemne oświadczenie i to w terminie 3 miesięcy przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu, gdy kontrakt zawarty był na okres powyżej 12 miesięcy, natomiast
  • w terminie 1 miesiąca przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu, gdy kontrakt zawarty był na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy włącznie.

Kolejno:

  • za okres przedłużonego kontraktu musisz dostać podwyżkę 🙂 Twoje wynagrodzenie indywidualne nie może być niższe niż 120 % wynagrodzenia za ostatni rok pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu, a nadto
  • inne świadczenia pieniężne i niepieniężne nie mogą zostać Tobie przyznane na gorszych warunkach niż te, które obowiązywały Ciebie w ostatnim roku pierwotnego obowiązywania kontraktu.

I na koniec:

  • zrzekniesz się uprawnienia do zawarcia przyszłego kontraktu z innym klubem piłkarskim na 6 miesięcy przed wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu, w okresie poprzedzającym możliwość skorzystania przez klub z opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu albo
  • zobowiążesz się do zapłaty kary umownej na rzecz klubu, nie wyższej niż 50% wynagrodzenia indywidualnego należnego Tobie z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej ustalonego jak wskazano powyżej, płatnej w przypadku podpisania przez Ciebie przyszłego kontraktu z innym klubem przed złożeniem oświadczenia przez klub wynikającego z opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu. Jednocześnie, warto zauważyć, że wyklucza się możliwości zastrzeżenia w kontrakcie odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Wskazane wyżej przesłanki muszą zostać spełnione łącznie, aby klub mógł skorzystać z opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu. W przeciwnym wypadku skorzystanie z opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu będzie bezskuteczne.

Nie sposób jednoznacznie stwierdzić, czy opcja jednostronnego przedłużenia kontraktu jest dla zawodników korzystna, czy też nie. Wszystko zależy od okoliczności danego przypadku. Znając przesłanki do zastosowania opcji, sam będziesz mógł zdecydować, czy taką klauzulę zamieścić w kontrakcie, czy też nie.

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba