Kategorie
Ekwiwalent za wyszkolenie Transfery

Jaki ekwiwalent gdy klub nie zaproponował przedłużenia umowy listem poleconym a ofertę zawarcia nowego kontraktu złożył bezpośrednio do rąk zawodnika

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się istotną dla wielu zawodników kwestią, a mianowicie wysokością ekwiwalentu za wyszkolenie, w sytuacji gdy:

  • zawodnikowi profesjonalnemu wygasa kontrakt i klub zaproponował mu przedłużenie kontraktu w formie pisemnej, na co najmniej 60 dni przed jego wygaśnięciem, lecz nie przekazał tej propozycji za pomocą listu poleconego, a propozycję przedłużenia kontraktu złożył zawodnikowi bezpośrednio do rąk własnych – czyli z sytuacją, w której klub nie zachował się zgodnie z procedurą wskazaną przez PZPN.

Czy w takiej sytuacji klubowi odstępującemu przysługuje ekwiwalent liczony według wyższych stawek?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest kluczowa, łatwo bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której zawodnik odrzuca propozycję przedłużenia kontraktu, gdyż jest nim zainteresowany lepszy klub.

Z łatwością też można się domyślić, że jeżeli w powyższej sytuacji ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika byłby liczony według wyższych stawek – ten nowy, lepszy klub przestałby się interesować sprowadzeniem tego zawodnika.

Wewnątrzzwiązkowe przepisy PZPN w sposób precyzyjny wskazują procedurę składania propozycji przedłużenia przez zawodnika wygasającego kontraktu, co ma istotny wpływ na kwestię liczenia ekwiwalentu za jego wyszkolenie.

Kluby doskonale znają te przepisy. Często jednak i tak postępują po swojemu.

Dla zobrazowania sytuacji posłużmy się prostym przykładem:

  • zawodnik ma 21 lat,
  • od 15 roku życia grał w klubie X, występującym w II lidze,
  • doszło do sytuacji opisanej w niniejszym wpisie – zawodnik otrzymał propozycję przedłużenia kontraktu, ale nie listem poleconym a do rąk własnych,
  • zawodnikiem jest zainteresowany klub Y z I ligi,
  • klub X wskazuje, że ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika wynosi 150 tys. złotych,
  • klub Y twierdzi jednak, że zawodnikowi nie przedstawiono oferty przedłużenia kontraktu za pomocą listu poleconego, a zatem ekwiwalent za jego wyszkolenie wynosi  jedynie 19.800 złotych.

Jak sami widzicie, różnica to ponad 130 tys. złotych – sporo! W takiej sytuacji klub z I ligi może przestać zabiegać o pozyskanie naszego zawodnika.

Jednak w mojej ocenie, w przedstawionej powyżej sytuacji, ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika winien zostać ustalony według niższych stawek, a zatem według stawek dotyczących każdego roku szkolenia:

  • zawodnika o statusie amatora oraz
  • zawodnika, któremu wygasł kontrakt i klub nie zaproponował przedłużenia umowy w formie pisemnej listem poleconym, na co najmniej 60 dni przed wygaśnięciem kontraktu, na co najmniej takich samych warunkach finansowych na jakich obowiązywała dotychczasowa umowa.

Kluby doskonale orientują się w przepisach PZPN, nie ma zatem żadnych podstaw do wyciągania negatywnych konsekwencji dla zawodnika z faktu nieprzestrzegania przez profesjonalny klub piłkarski wewnątrzzwiązkowych przepisów PZPN.

W razie sporu z klubem w kwestii wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie – zapraszam do kontaktu.

Kategorie
Ekwiwalent za wyszkolenie Kontrakt U18

Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie a propozycja zawarcia Kontraktu U18

Na prośbę rodziców kilkunastoletniego piłkarza, któremu klub niedawno przedłożył ofertę podpisania pierwszego profesjonalnego kontraktu – Kontraktu U18 (swoją drogą z kontrowersyjnie zaproponowanym sposobem wynagradzania, który nie spełnia wymogów PZPN), informuję że jeżeli Wasz niepełnoletni syn, grający do tej pory jako amator, otrzymał od klubu ofertę podpisania swojego pierwszego profesjonalnego kontraktu i nie ma zamiaru jej zaakceptować, wówczas kwota ekwiwalentu liczona jest według stawek jak dla amatora. Jest to sytuacja korzystna dla zawodnika.

Jednocześnie podkreślić należy, iż oferta zawarcia kontraktu winna uwzględniać wiek zawodnika, klasę rozgrywkową, w której występuje, a także średnie warunki finansowe wynikające z umów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej obowiązujących w klubie.

Stawki uzależnione są od wieku zawodnika oraz klasy rozgrywkowej, w której występuje pierwszy zespół klubu pozyskującego wg następujących zasad, za każdy rok szkolenia:

Wiek                                                  Kategoria 1        Kategoria 2       Kategoria 3          Kategoria 4

9 lat i 1 dzień do 12 lat                          200                      200                   200                         100

12 lat i 1 dzień do 15 lat                      2000                     1200                  600                         200

15 lat i 1 dzień do 18 lat                      4000                     2400                 1200                        400

18 lat i 1 dzień do 23 lat                      7000                     1200                  2100                        700.

 

PZPN ustalił następujący podział na kategorie Klubów:

klub Ekstraklasy – kategoria 1,

klub I i II ligi – kategoria 2,

klub III i IV ligi – kategoria 3,

kluby pozostałych klas rozgrywkowych oraz wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach futsalu – kategoria 4.

Oferta podpisania pierwszego Kontraktu U18 może zostać złożona Zawodnikowi najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15 roku życia. Ofertę uznaje się za prawidłowo doręczoną w dniu jej przedstawienia Zawodnikowi oraz jego przedstawicielom ustawowym (za potwierdzeniem jej doręczenia na piśmie) lub z upływem terminu do podjęcia przesyłki nadanej listem poleconym (zawierającego ofertę) na ostatnio znane Klubowi adresy zamieszkania Zawodnika i znanych klubowi przedstawicieli ustawowych.

Oferta powinna zawierać, pod rygorem nieważności:

1) imię, nazwisko Zawodnika;

2) określenie okresu obowiązywania Kontraktu;

3) propozycję zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia Zawodnika przez cały okres obowiązywania Kontraktu;

4) podpis upoważnionych przedstawicieli Klubu.

Co niezwykle istotne – Zawodnik jest zobowiązany pisemnie, pod rygorem nieważności, ustosunkować się do złożonej oferty, w terminie 14 dni od jej otrzymania lub uznania przesyłki za doręczonej. W przypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18, Zawodnik zachowuje status amatora, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami prawnymi.

miasto