Kategorie
Komisja Dyscyplinarna PZPN Odpowiedzialność dyscyplinarna

O opieszałości Komisji Dyscyplinarnej PZPN

Zgłosił się do mnie zawodnik, który już kilka lat temu wygrał przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN spór o zaległe wynagrodzenie i zwrot kosztów leczenia. Jako że, niestety, do dnia dzisiejszego nie odzyskał swoich pieniędzy, swego czasu zawiadomiliśmy Komisję Dyscyplinarną PZPN o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez klub.

Pomimo że, już raz klub został ukarany dyscyplinarnie za niewykonanie prawomocnego orzeczenia Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, nie stanowiło to przeszkody do złożenia ponownego wniosku o wymierzenie kary dyscyplinarnej. Trzeba bowiem pamiętać o art. 54 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w brzmieniu: „W przypadku niewykonywania prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych, wymierzenie kolejnej kary dyscyplinarnej za niewykonywanie tego samego orzeczenia organu jurysdykcyjnego nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 2 lat od dnia uprawomocnienia się poprzedniej kary.”

W tym przypadku termin 2 lat od dnia uprawomocnienia się poprzedniej kary upłynął. Wydawać by się mogło, że skoro klub jest znany z tego, że nie reguluje swoich zobowiązań, a jest ich cała masa, to Komisja Dyscyplinarna tym razem wymierzy klubowi dotkliwsze sankcje dyscyplinarne, a nadto przychyli się do wniosku o zastosowanie środków zapobiegawczych. Nic bardziej mylnego.

Mój klient do dnia dzisiejszego nie otrzymał nawet orzeczenia wraz z uzasadnieniem, które ponoć zapadło w styczniu 2016 r…. A zatem de facto bieg terminu do wniesienia odwołania nie rozpoczął biegu.

Dziwi postawa Komisji Dyscyplinarnej, która niezwykle pobłażliwie traktuje ów niesforny klub. Dziwi brak odzewu Komisji Dyscyplinarnej pomimo monitów ze strony Kancelarii. Irytuje fakt, że zawodnik jest traktowany nie fair.

Komisjo Dyscyplinarna – jak żyć? My nie odpuścimy tego tematu!

A tak to wygląda na obrazku mojej kreski:)

IMG_0949

 

 

 

Kategorie
Odpowiedzialność dyscyplinarna

Obowiązki zawodnika na tle relacji z pośrednikami transakcyjnymi PZPN – cz. 2

Kontynuując poprzedni wpis, z którego dowiedziałeś się o potencjalnych karach, które z niecierpliwością na Ciebie czekają, dziś dowiesz się jakie to obowiązki na Tobie spoczywają. Dzięki temu nie straszne już Tobie będą kary dyscyplinarne.

Podejmując współpracę z pośrednikiem transakcyjnym PZPN musisz zatem pamiętać o tym, że:

 • jesteś zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić, że w związku z zawarciem umowy pośrednictwa nie występuje lub nie może wystąpić konflikt interesów dla Ciebie lub klubu, jak również dla pośrednika – konflikt interesów istnieje wtedy, gdy pośrednik w zakresie negocjowania lub zawierania transakcji może realizować swój osobisty interes lub korzyść majątkową kosztem interesu klubu, Twojego, sportu piłki nożnej lub interesu publicznego. Konflikt interesów nie występuje wtedy, gdy pośrednik ujawni na piśmie wszystkim podmiotom biorącym udział w danej transakcji, każdy rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, jaki ma lub może mieć miejsce pomiędzy nim a innymi podmiotami biorącymi udział w danej transakcji i otrzyma – przed rozpoczęciem negocjacji – wyraźną pisemną zgodę na wzięcie udziału w tej transakcji od wszystkich zaangażowanych w nią podmiotów. Natomiast, w przypadku, gdy Ty i klub chcecie skorzystać z usług tego samego pośrednika w odniesieniu do tej samej transakcji, musicie wyrazić swoją zgodę na piśmie co do możliwości równoległego reprezentowania przez tego samego pośrednika oraz wskazać na piśmie, która ze stron zapłaci pośrednikowi wynagrodzenie. Zatem niezwykle ważne jest, aby w formie pisemnej zadośćuczynić powyższym wymogom,
 • jesteś zobowiązany do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób zawarcia przez pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną umowy cywilnoprawnej innej niż umowa pośrednictwa z Tobą lub Twoimi przedstawicielami ustawowymi, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów Twoich lub Twoich przedstawicieli ustawowych w odniesieniu do negocjowania i zawierania umowy transferowej lub kontraktu,
 • jesteś zobowiązany do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób powoływania się przez pośrednika lub przez inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną reprezentującą klub na umowę cywilnoprawną inną niż umowa pośrednictwa, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów takiego klubu w odniesieniu do negocjowania i zawierania umowy transferowej lub kontraktu,
 • możesz upoważnić klub do realizacji – w Twoim imieniu – wymagalnej na podstawie umowy pośrednictwa płatności wobec pośrednika, która zostanie pokryta z wynagrodzenia wynikającego z kontraktu. Upoważnienie takie – pod rygorem nieważności – musi zostać umieszczone, wraz ze wskazaniem wysokości tejże płatności, w kontrakcie. Czyli pośrednikowi płaci klub, ale z Twoich pieniędzy:)
 • zabrania się uiszczania przez zawodnika niepełnoletniego lub klub jakichkolwiek opłat na rzecz pośrednika w związku z zawarciem kontraktu lub umowy transferowej zawodnika niepełnoletniego lub zaciągania zobowiązań dotyczących uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz pośrednika w związku z zawarciem takiego kontraktu lub umowy transferowej w przyszłości. Czyli wara pośrednikom od jakiegokolwiek wynagrodzenia przy kontraktowaniu i zmianach przynależności klubowej zawodnika niepełnoletniego!

Nadto, jesteś jeszcze zobowiązany do:

 • przesłania do PZPN, niezwłocznie po zawarciu kontraktu, wszelkiej dokumentacji związanej ze współpracą z pośrednikiem przy takiej transakcji oraz przekazania do PZPN pełnych informacji dotyczących każdej transakcji dokonanej z udziałem pośrednika oraz wszystkich wynagrodzeń i płatności jakiejkolwiek natury, które uiściłeś lub które mają zostać uiszczone na rzecz pośrednika. Może się bowiem okazać, że Twój pośrednik chce od Ciebie zdecydowanie za dużo:)
 • tego, aby każda umowa transferowa lub kontrakt negocjowane lub podpisane z udziałem pośrednika działającego na podstawie umowy pośrednictwa zawierały imię i nazwisko oraz podpis takiego pośrednika, a także datę zawarcia z nim umowy pośrednictwa, bowiem stanowi to potwierdzenie skutecznego świadczenia usług pośrednictwa i podstawę do uznania wynagrodzenia ustalonego w umowie pośrednictwa za należne.

Pamiętaj, że za naruszenie powyższych obowiązków, nakazów i zakazów grozi Ci postępowanie dyscyplinarne. Pilnuj więc swojego pośrednika i współpracując z takowym kieruj się zasadą ograniczonego zaufania. W relacjach z nim bądź czujny jak ważka 🙂

Ważki

Kategorie
Odpowiedzialność dyscyplinarna

Obowiązki zawodnika na tle relacji z pośrednikami transakcyjnymi PZPN – cz.1

Drogi Zawodniku – fakt, że podpisałeś umowę o reprezentowanie z pośrednikiem transakcyjnym PZPN nie oznacza, że Twój menago wszystko zrobi za Ciebie.

Ty też masz określone obowiązki, a jeżeli ich nie dochowasz, czeka Cię kara dyscyplinarna.

Jaka kara? Za co? Śpieszę z wyjaśnieniem.

Art. 97 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN:

Zawodnik, który nie dopełnia obowiązku, określonego w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub FIFA, dotyczącego zasad lub sposobu współpracy z pośrednikami transakcyjnymi podlega karze:

a) nagany,

b) karze pieniężnej,

c) dyskwalifikacji.

Art. 101 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN:

Za niedochowanie należytej staranności, aby w kontrakcie, którego klub i zawodnik jest stroną, lub w umowie transferowej pomiędzy klubami, znalazła się informacja o tym, czy przy jego zawieraniu zawodnik korzystał z usług pośrednika transakcyjnego, a w przypadku, jeżeli zawodnik korzystał z takich usług, również imię i nazwisko, podpis pośrednika transakcyjnego oraz datę zawarcia z nim umowy pośrednictwa, klubom lub zawodnikom wymierza się kary:

a) nagany,

b) kary pieniężne.

Jakie kary pieniężne wchodzą w grę?

Co do zasady od 100 zł do 500.000 zł, a nawet do 750.000 zł w sytuacji, gdy organ dyscyplinarny zdecyduje o nałożeniu na Ciebie również kary dyscyplinarnej dodatkowej.

O tym, jakie obowiązki nałożył na Ciebie PZPN przeczytasz w kolejnym wpisie.

Kasiora

Kategorie
Odpowiedzialność dyscyplinarna

Zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN

Podczas mojej krótkiej przerwy w blogowaniu na rzecz egzaminu adwokackiego, doszło do istotnych zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN, zwanym dalej „RD”. Stąd konieczne będzie ich omówienie w niniejszym wpisie. Wskaże jedynie na zmiany najistotniejsze z punktu widzenia zawodników i zawodniczek.

Warto zatem wskazać na zmianę art. 61 § 4 RD. Aktualnie przepis ten brzmi: „Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony, a w przypadku o którym mowa w § 2 również w innych rozgrywkach”.

Tym samym konieczne jest przedstawienie przepisu art. 61 § 2 RD, w brzmieniu: „Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na:

 1. naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,
 2. innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim,

– po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.”.

Powyższe oznacza, że doszło do zaostrzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku, gdy zawodnik otrzyma samoistną czerwoną kartkę, a przy tym zachował się w sposób wskazany w art. 61 § 2 RD. Zaostrzenie odpowiedzialności polega na tym, że zawodnik nie tylko nie może brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony, ale również nie może brać udziału w innych rozgrywkach. Czyli, np. nie może zagrać w drużynie rezerw. W takim przypadku – niestety – zamiast przyjemnego meczu, czeka Ciebie intensywny trening wyrównawczy 🙂

Kolejna zmiana dotyczy art. 62 RD, regulującego kwestię usunięcia z ławki rezerwowych, który brzmi:

„Art. 62

§ 1. Jeżeli osoba, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego, to z zastrzeżeniem §§ 2 – 4 niniejszego artykułu, wymierza się automatycznie karę jednego meczu dyskwalifikacji. Do osób tych stosuje się odpowiednio art. 48 Regulaminu Dyscyplinarnego,

§ 2. Jeżeli przewinienie, za które osoba, o której mowa w §1 została usunięta z ławki rezerwowych polegało na uporczywym kwestionowaniu lub niewykonywaniu poleceń sędziego, mimo zwrócenia tej osobie uwagi przez sędziego, to z zastrzeżeniem § 3-4 niniejszego artykułu, po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 2 mecze.

§ 3. Jeżeli przewinienie, za które osoba, o której mowa w §1 została usunięta z ławki rezerwowych polegało na:

1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,

2) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim, – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze.

§ 4. Wymierzając karę dyskwalifikacji organ dyscyplinarny może nałożyć na osobę, o której mowa w § 1, karę pieniężną w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nie większej niż 5000 zł.”.

 Dla przejrzystości przytoczyć należy wspomniany art. 48 RD, który brzmi:

„Art. 48

§ 1. Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej właściwej za dane przewinienie związane z grą (automat), jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy udzieleniu ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczeniu z gry (czerwona kartka) w sposób rażący naruszono przepisy gry w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka) niewłaściwego zawodnika.

§ 2. W razie odstąpienie od wymierzenia właściwej kary dyscyplinarnej (z automatu) na zasadach określonych w § 1, organ dyscyplinarny wymierza karę zawodnikowi, który dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, adekwatną do stopnia naruszenia.”. 

W przypadku tej zmiany zaznaczyć należy, iż co do zasady usunięcie z ławki rezerwowych oznacza jeden mecz dyskwalifikacji. Natomiast dyskwalifikacja może również objąć co najmniej 2 mecze  w przypadku określonym w art. 62 § 2, a nawet co najmniej 3 mecze w przypadku określonym w art. 62 § 3. Trzeba zatem mieć się na baczności, bowiem PZPN dużą wagę przykłada do swojego wizerunku, a awanturujący się na ławce rezerwowych zawodnik taki wizerunek przecież psuje.

Kategorie
Odpowiedzialność dyscyplinarna

Kara dyscyplinarna dla klubu za niewykonanie orzeczenia Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN

Wyobraź sobie, że wygrałeś sprawę przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN i zgodnie z prawomocnym wyrokiem klub winien zapłacić Tobie np. kilkaset tysięcy złotych, a mimo to, klub nie wykonuje wyroku. Czy w takiej sytuacji możliwe jest pociągnięcie klubu do odpowiedzialności dyscyplinarnej?

Tak i niestety nie są to rzadkie przypadki.

Zdarza się, że klub nie realizuje korzystnego dla Ciebie wyroku i musisz skorzystać z pomocy komornika (o tym jak to zrobić dowiesz się w następnym wpisie).

Zanim jednak poczynisz odpowiednie kroki, by komornik uprzejmie zajął konto klubu, możesz złożyć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do Komisji Dyscyplinarnej PZPN, którego podstawą będzie art. 104 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, w brzmieniu:

„Za niewykonanie w terminie 30 dni prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych PZPN, a także organu właściwego do spraw ustalenia ekwiwalentu, wymierza się kary:

1) klubom:

a) karę pieniężną do 100.000 zł,

b) zakaz dokonywania transferów do klubu,

c) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,

d) czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,

e) wykluczenie z PZPN”.

Dodatkowo, na podstawie art. 129 ppkt b Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, możesz wnieść o zastosowanie wobec klubu środka zapobiegawczego w postaci:

 • zakazu uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich,
 • zakazu dokonywania transferów lub
 • zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu.

Jak widzisz, za niewykonanie prawomocnego orzeczenia Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN klubowi grożą dotkliwe sankcje dyscyplinarne. Z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej wymierzane to kary pieniężne i zakaz dokonywania transferów. 

Postulować jednak należy, by Komisja Dyscyplinarna częściej stosowała wobec klubu łamiącego Regulamin Dyscyplinarny PZPN środek zapobiegawczy w postaci zakazu rozgrywania w określonym czasie meczów z udziałem publiczności na całym obiekcie sportowym. Łatwo sobie wyobrazić, że gniew kibica, który nie może obejrzeć na stadionie meczu swojej ukochanej drużyny częstokroć jest dla klubu dotkliwszą karą, niż np. kara pieniężna w kwocie 5.000 zł.

Realne stosowanie tego środka zapobiegawczego winno przełamać opieszałość klubów w realizowaniu prawomocnych orzeczeń Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.