Kategorie
Odpowiedzialność dyscyplinarna

Obowiązki zawodnika na tle relacji z pośrednikami transakcyjnymi PZPN – cz. 2

Kontynuując poprzedni wpis, z którego dowiedziałeś się o potencjalnych karach, które z niecierpliwością na Ciebie czekają, dziś dowiesz się jakie to obowiązki na Tobie spoczywają. Dzięki temu nie straszne już Tobie będą kary dyscyplinarne.

Podejmując współpracę z pośrednikiem transakcyjnym PZPN musisz zatem pamiętać o tym, że:

  • jesteś zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić, że w związku z zawarciem umowy pośrednictwa nie występuje lub nie może wystąpić konflikt interesów dla Ciebie lub klubu, jak również dla pośrednika – konflikt interesów istnieje wtedy, gdy pośrednik w zakresie negocjowania lub zawierania transakcji może realizować swój osobisty interes lub korzyść majątkową kosztem interesu klubu, Twojego, sportu piłki nożnej lub interesu publicznego. Konflikt interesów nie występuje wtedy, gdy pośrednik ujawni na piśmie wszystkim podmiotom biorącym udział w danej transakcji, każdy rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, jaki ma lub może mieć miejsce pomiędzy nim a innymi podmiotami biorącymi udział w danej transakcji i otrzyma – przed rozpoczęciem negocjacji – wyraźną pisemną zgodę na wzięcie udziału w tej transakcji od wszystkich zaangażowanych w nią podmiotów. Natomiast, w przypadku, gdy Ty i klub chcecie skorzystać z usług tego samego pośrednika w odniesieniu do tej samej transakcji, musicie wyrazić swoją zgodę na piśmie co do możliwości równoległego reprezentowania przez tego samego pośrednika oraz wskazać na piśmie, która ze stron zapłaci pośrednikowi wynagrodzenie. Zatem niezwykle ważne jest, aby w formie pisemnej zadośćuczynić powyższym wymogom,
  • jesteś zobowiązany do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób zawarcia przez pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną umowy cywilnoprawnej innej niż umowa pośrednictwa z Tobą lub Twoimi przedstawicielami ustawowymi, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów Twoich lub Twoich przedstawicieli ustawowych w odniesieniu do negocjowania i zawierania umowy transferowej lub kontraktu,
  • jesteś zobowiązany do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób powoływania się przez pośrednika lub przez inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną reprezentującą klub na umowę cywilnoprawną inną niż umowa pośrednictwa, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów takiego klubu w odniesieniu do negocjowania i zawierania umowy transferowej lub kontraktu,
  • możesz upoważnić klub do realizacji – w Twoim imieniu – wymagalnej na podstawie umowy pośrednictwa płatności wobec pośrednika, która zostanie pokryta z wynagrodzenia wynikającego z kontraktu. Upoważnienie takie – pod rygorem nieważności – musi zostać umieszczone, wraz ze wskazaniem wysokości tejże płatności, w kontrakcie. Czyli pośrednikowi płaci klub, ale z Twoich pieniędzy:)
  • zabrania się uiszczania przez zawodnika niepełnoletniego lub klub jakichkolwiek opłat na rzecz pośrednika w związku z zawarciem kontraktu lub umowy transferowej zawodnika niepełnoletniego lub zaciągania zobowiązań dotyczących uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz pośrednika w związku z zawarciem takiego kontraktu lub umowy transferowej w przyszłości. Czyli wara pośrednikom od jakiegokolwiek wynagrodzenia przy kontraktowaniu i zmianach przynależności klubowej zawodnika niepełnoletniego!

Nadto, jesteś jeszcze zobowiązany do:

  • przesłania do PZPN, niezwłocznie po zawarciu kontraktu, wszelkiej dokumentacji związanej ze współpracą z pośrednikiem przy takiej transakcji oraz przekazania do PZPN pełnych informacji dotyczących każdej transakcji dokonanej z udziałem pośrednika oraz wszystkich wynagrodzeń i płatności jakiejkolwiek natury, które uiściłeś lub które mają zostać uiszczone na rzecz pośrednika. Może się bowiem okazać, że Twój pośrednik chce od Ciebie zdecydowanie za dużo:)
  • tego, aby każda umowa transferowa lub kontrakt negocjowane lub podpisane z udziałem pośrednika działającego na podstawie umowy pośrednictwa zawierały imię i nazwisko oraz podpis takiego pośrednika, a także datę zawarcia z nim umowy pośrednictwa, bowiem stanowi to potwierdzenie skutecznego świadczenia usług pośrednictwa i podstawę do uznania wynagrodzenia ustalonego w umowie pośrednictwa za należne.

Pamiętaj, że za naruszenie powyższych obowiązków, nakazów i zakazów grozi Ci postępowanie dyscyplinarne. Pilnuj więc swojego pośrednika i współpracując z takowym kieruj się zasadą ograniczonego zaufania. W relacjach z nim bądź czujny jak ważka 🙂

Ważki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *