Kategorie
Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych Kontrakt

Kiedy mogę w końcu zagrać w nowym klubie? Słów kilka o luce w przepisach PZPN

Tak jak w przypadku sportowców trening czyni mistrza, tak w przypadku prawników – praktyka czyni mistrza. Nie inaczej jest w moim przypadku. Im więcej spraw piłkarzy prowadzę, tym częściej stykam się z lukami w przepisach wewnątrzzwiązkowych PZPN.

Dziś na tapecie Uchwała z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej i przepisy, na tle których powstaje niniejszy wpis, a mianowicie przepis art. 8 ust. 9 i 10:

„Oświadczenia, o których mowa w ust. 3-5, wywołują skutki prawne w nich wyrażone z dniem upływu terminu na złożenie wniosków, o których mowa w ust. 8. W przypadku złożenia takich wniosków we wskazanym w ust. 8 terminie, skutki prawne oświadczeń, o których mowa w ust. 3-5 powstają z dniem wydania przez Izbę orzeczenia w I instancji o oddaleniu wniosku. W przypadku uznania zasadności wniosku na etapie postępowania odwoławczego, Izba może ustalić jedynie prawo do odszkodowania. Jeżeli Izba oddali wniosek dopiero na etapie postępowania odwoławczego, oświadczenia, o których mowa w ust. 3-5, wywołują skutki prawne dopiero z dniem wydania tego orzeczenia.”

„Każdej ze Stron przysługuje prawo skierowania wniosku do Izby o rozwiązanie Kontraktu z winy jednej ze Stron lub z przyczyn niezawinionych przez Strony, w innych przypadkach niż wskazane w ust 3-5. Rozpoznając sprawę Izba w każdym przypadku indywidualnie ocenia czy w danej sprawie doszło do rażącego naruszenia przez Klub lub Zawodnika obowiązków kontraktowych. Rozwiązanie kontraktu następuje z dniem prawomocnego rozstrzygnięcia Izby, chyba że orzeczeniu wydanemu w pierwszej instancji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności.”

I teraz wyobraź sobie następujący stan faktyczny – mocno uproszczony, celem ukazania problemu.

Zawodnik złożył oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu. Klub złożył wniosek o ustalenie bezskuteczności tego oświadczenia i sprawa trafiła do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych.

Jednocześnie klub złożył do Izby wniosek o rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika (z tzw. innych przyczyn). Mamy zatem dwie sprawy.

Izba oddala oba wnioski klubu.

I co teraz? Kiedy zawodnik będzie mógł zagrać  w nowym klubie? 

Gdybyśmy mieli do czynienia wyłącznie z wnioskiem o ustalenie bezskuteczności oświadczenia zawodnika o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu, wówczas zawodnik mógłby podjąć treningi w nowym klubie zaraz po wydaniu przez Izbę orzeczenia o oddaleniu wniosku klubu.

Mamy jednak dwa wnioski (oba oddalone), a wskazany wyżej przepis stanowi, że co do drugiego wniosku (o rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika) należy czekać do prawomocnego rozstrzygnięcia Izby.

Pat. I to pomimo, że mamy orzeczenie korzystne dla zawodnika, który chciałby już podjąć treningi w nowym klubie.

Z jednej strony już może, a z drugiej jeszcze nie.

W mojej ocenie zawodnik może tymczasowo zostać uprawniony do gry w nowym klubie. Należałoby tutaj zastosować wykładnię korzystną dla zawodnika  – ale to już temat na opinię prawną 🙂

Niemniej jednak, podkreślić należy, iż przepisy wewnątrzzwiązkowe PZPN nie regulują precyzyjnie przedstawionej w niniejszym wpisie kwestii. Dlatego też postuluję, by Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych – w przypadku rozpatrywania w jednym postępowaniu kilku wniosków – wydając orzeczenie nadawała mu obligatoryjnie (a nie fakultatywnie, tak jak to jest do tej pory) rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli orzeczenie będzie korzystne dla zawodnika i umożliwi mu to podjęcie gry w nowym klubie.

 

Kategorie
Kontrakt Kontuzja

Hipokryzja klubów piłkarskich

Ostatnio coraz częściej w mojej praktyce spotykam się z następującą sytuacją.

Zawodnik doznaje kontuzji w trakcie meczu, bądź na treningu. Wiedza o kontuzji jest w klubie powszechna. Zawodnik rozpoczyna leczenie i rehabilitację zgodnie ze zwyczajami panującymi w klubie.

Często bywa tak, że pojawia się w klubie dopiero po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji, nie przedstawia również żadnych zwolnień lekarskich, a wynagrodzenie jest mu wypłacane zgodnie z kontraktem. Nierzadko również zawodnik sam ponosi koszty leczenia i rehabilitacji – pomimo, iż obowiązek ten spoczywa na klubie.

Na marginesie wskazać należy, iż zazwyczaj postanowienia kontraktowe obligują zawodnika do przeprowadzenia procesu leczenia za zgodą klubu, poprzez lekarza klubowego i stosując jedynie środki farmakologiczne przepisane przez tegoż lekarza.

Postanowienia kontraktu sobie, a zwyczaj w klubie sobie.

Nagle przychodzi bowiem moment, że zawodnik zamierza odzyskać od klubu albo zaległe wynagrodzenie albo koszty leczenia i rehabilitacji, lub i to i to.

Co wówczas robią kluby?

Diametralnie zmieniają swoje stanowisko.

Mimo, że wcześniej klub akceptował sposób leczenia i rehabilitacji, wiedział o kontuzji i nie dopominał się ani o zwolnienia lekarskie, ani o stawiennictwo w klubie, nagle klub podnosi, że:

 • nikt nie wiedział o kontuzji zawodnika,
 • zawodnika w klubie nie było, więc nie wiedzieli co się z nim dzieje,
 • zawodnik nie przedstawiał zwolnień lekarskich,
 • zawodnik nie miał zgody klubu na przeprowadzone leczenie i rehabilitację, itd.

I podnosząc te argumenty klub zmierza do rozwiązania kontraktu z winy zawodnika, odmawia wypłaty wynagrodzenia oraz poniesienia kosztów leczenia i rehabilitacji.

UWAGA PIŁKARZU!

Bądź mądrzejszy od klubu. Po doznaniu kontuzji (szczególnie w przypadku kontuzji poważnych, długotrwałych) już na samym początku postaraj się o pisemną zgodę klubu na podjęcie leczenia i rehabilitacji we wskazany przez klub lub Ciebie sposób. Zdobądź pisemne potwierdzenie, że klub poniesie koszty leczenia i rehabilitacji. Regularnie przedkładaj zwolnienia lekarskie oraz kontaktuj się z lekarzem klubowym i przedstawicielami klubu. Informuj klub o postępach leczenia i rehabilitacji.

Ale przede wszystkim zachowaj się tak, jak wymaga tego od Ciebie Kontrakt – nie bacząc na zwyczaje panujące w klubie, bo te są zazwyczaj odmienne od postanowień kontraktowych.

brak zgody klubu na leczenie

 

Kategorie
Kontrakt

Odszkodowanie za rozwiązanie kontraktu z winy klubu

Spraw o odszkodowanie za rozwiązanie kontraktu z winy klubu nie jest zbyt dużo. Niemniej jednak musisz wiedzieć, że w razie rozwiązania kontraktu z winy klubu takowe odszkodowanie Tobie przysługuje.

Stanowi o tym Uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, w art. 10 ust. 5:

„Klub jest zobowiązany także do zapłaty Zawodnikowi odszkodowania w wysokości utraconego przez niego wynagrodzenia należnego za okres, na który został zawarty Kontrakt, pomniejszonego o dochody uzyskane z uprawiania piłki nożnej w innym Klubie.”

Aktualnie prowadzę sprawę zawodnika, który z moją pomocą skutecznie rozwiązał kontrakt z winy klubu i nie podpisał dotąd nowego kontraktu. Nie ma zatem podstaw, by odszkodowanie, o którym mowa powyżej zostało pomniejszone o dochody uzyskane z uprawiania piłki nożnej w innym klubie.

O co chodzi z tym umniejszaniem odszkodowania?

Już tłumaczę.

Załóżmy, że Twój kontrakt gwarantował Tobie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10.000,00 zł. Umowa miała obowiązywać do końca 2017 roku.

Ty skutecznie rozwiązałeś kontrakt z winy z klubu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Pozostał by Ci zatem jeszcze jeden rok obowiązywania kontraktu, podczas którego otrzymałbyś wynagrodzenie w wysokości 120.000,00 zł.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku podpisujesz nowy kontrakt w innym klubie, który gwarantuje Tobie miesięczne wynagrodzenie na poziomie 5.000,00 zł.

Odszkodowanie jakiego możesz żądać od poprzedniego klubu to różnica pomiędzy wynagrodzeniem, które otrzymywałeś w poprzednim klubie, a wynagrodzeniem które otrzymujesz w nowym klubie.

W niniejszym przypadku różnica na Twoją niekorzyść wynosi 5.000,00 zł miesięcznie przez okres jednego roku.

Należne Tobie odszkodowanie wynieść zatem powinno 60.000,00 zł.

Tyle tytułem najprostszego przykładu.

Może się jednak zdarzyć, że w nowym klubie nie podpiszesz profesjonalnego kontraktu, a jedynie deklarację gry amatora i z tytułu uprawiania piłki nożnej nie będziesz uzyskiwał żadnego wynagrodzenia. Wówczas wysokość odszkodowania – na zaprezentowanym wyżej przykładzie – wyniosłaby już 120.000,00 zł.

O tym jak skutecznie rozwiązać kontrakt z winy klubu możesz przeczytać tutaj.

W razie pytań – skontaktuj się ze mną.

Pomyślności w Nowym Roku!

Prawo piłki nożnej życzy pomyślności w Nowym Roku

Kategorie
Odpowiedzialność dyscyplinarna

Obowiązki zawodnika na tle relacji z pośrednikami transakcyjnymi PZPN – cz. 2

Kontynuując poprzedni wpis, z którego dowiedziałeś się o potencjalnych karach, które z niecierpliwością na Ciebie czekają, dziś dowiesz się jakie to obowiązki na Tobie spoczywają. Dzięki temu nie straszne już Tobie będą kary dyscyplinarne.

Podejmując współpracę z pośrednikiem transakcyjnym PZPN musisz zatem pamiętać o tym, że:

 • jesteś zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić, że w związku z zawarciem umowy pośrednictwa nie występuje lub nie może wystąpić konflikt interesów dla Ciebie lub klubu, jak również dla pośrednika – konflikt interesów istnieje wtedy, gdy pośrednik w zakresie negocjowania lub zawierania transakcji może realizować swój osobisty interes lub korzyść majątkową kosztem interesu klubu, Twojego, sportu piłki nożnej lub interesu publicznego. Konflikt interesów nie występuje wtedy, gdy pośrednik ujawni na piśmie wszystkim podmiotom biorącym udział w danej transakcji, każdy rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, jaki ma lub może mieć miejsce pomiędzy nim a innymi podmiotami biorącymi udział w danej transakcji i otrzyma – przed rozpoczęciem negocjacji – wyraźną pisemną zgodę na wzięcie udziału w tej transakcji od wszystkich zaangażowanych w nią podmiotów. Natomiast, w przypadku, gdy Ty i klub chcecie skorzystać z usług tego samego pośrednika w odniesieniu do tej samej transakcji, musicie wyrazić swoją zgodę na piśmie co do możliwości równoległego reprezentowania przez tego samego pośrednika oraz wskazać na piśmie, która ze stron zapłaci pośrednikowi wynagrodzenie. Zatem niezwykle ważne jest, aby w formie pisemnej zadośćuczynić powyższym wymogom,
 • jesteś zobowiązany do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób zawarcia przez pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną umowy cywilnoprawnej innej niż umowa pośrednictwa z Tobą lub Twoimi przedstawicielami ustawowymi, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów Twoich lub Twoich przedstawicieli ustawowych w odniesieniu do negocjowania i zawierania umowy transferowej lub kontraktu,
 • jesteś zobowiązany do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób powoływania się przez pośrednika lub przez inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną reprezentującą klub na umowę cywilnoprawną inną niż umowa pośrednictwa, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów takiego klubu w odniesieniu do negocjowania i zawierania umowy transferowej lub kontraktu,
 • możesz upoważnić klub do realizacji – w Twoim imieniu – wymagalnej na podstawie umowy pośrednictwa płatności wobec pośrednika, która zostanie pokryta z wynagrodzenia wynikającego z kontraktu. Upoważnienie takie – pod rygorem nieważności – musi zostać umieszczone, wraz ze wskazaniem wysokości tejże płatności, w kontrakcie. Czyli pośrednikowi płaci klub, ale z Twoich pieniędzy:)
 • zabrania się uiszczania przez zawodnika niepełnoletniego lub klub jakichkolwiek opłat na rzecz pośrednika w związku z zawarciem kontraktu lub umowy transferowej zawodnika niepełnoletniego lub zaciągania zobowiązań dotyczących uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz pośrednika w związku z zawarciem takiego kontraktu lub umowy transferowej w przyszłości. Czyli wara pośrednikom od jakiegokolwiek wynagrodzenia przy kontraktowaniu i zmianach przynależności klubowej zawodnika niepełnoletniego!

Nadto, jesteś jeszcze zobowiązany do:

 • przesłania do PZPN, niezwłocznie po zawarciu kontraktu, wszelkiej dokumentacji związanej ze współpracą z pośrednikiem przy takiej transakcji oraz przekazania do PZPN pełnych informacji dotyczących każdej transakcji dokonanej z udziałem pośrednika oraz wszystkich wynagrodzeń i płatności jakiejkolwiek natury, które uiściłeś lub które mają zostać uiszczone na rzecz pośrednika. Może się bowiem okazać, że Twój pośrednik chce od Ciebie zdecydowanie za dużo:)
 • tego, aby każda umowa transferowa lub kontrakt negocjowane lub podpisane z udziałem pośrednika działającego na podstawie umowy pośrednictwa zawierały imię i nazwisko oraz podpis takiego pośrednika, a także datę zawarcia z nim umowy pośrednictwa, bowiem stanowi to potwierdzenie skutecznego świadczenia usług pośrednictwa i podstawę do uznania wynagrodzenia ustalonego w umowie pośrednictwa za należne.

Pamiętaj, że za naruszenie powyższych obowiązków, nakazów i zakazów grozi Ci postępowanie dyscyplinarne. Pilnuj więc swojego pośrednika i współpracując z takowym kieruj się zasadą ograniczonego zaufania. W relacjach z nim bądź czujny jak ważka 🙂

Ważki

Kategorie
Kontrakt

Obowiązki zawodnika przed podpisaniem kontraktu

Dziś chciałbym zwrócić Twoją uwagę na niezwykle ważny, a często pomijany przez Zawodników – obowiązek wynikający z art. 5 pkt 4 Uchwały z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.

Artykuł 5 pkt 4 brzmi w ten sposób:

„Zawodnik powinien poinformować Klub o wszelkich umowach, których jest stroną, lub które go dotyczą, a są związane z wykonywaniem przez niego obowiązków Zawodnika. Brak uprzedniej informacji zwalnia Klub z obowiązku respektowania zobowiązań Zawodnika wynikających z wyżej wymienionych umów, bez względu na wynikające z nich konsekwencje cywilnoprawne dla Zawodnika.”

Zazwyczaj chodzi w tym przypadku o umowy z pośrednikami transakcyjnymi oraz o umowy reklamowe. Jakkolwiek umowy z pośrednikami transakcyjnymi częstokroć nie są zbyt skomplikowane, to już o umowach reklamowych tego powiedzieć nie można. Obwarowane są one licznymi karami umownymi i klauzulami zabezpieczającymi na wypadek gdybyś nagle postanowił odmówić reklamowania danego produktu 🙂

Wyobraź więc sobie, że podpisałeś intratną umowę na udział w kampanii marketingowej znanej światowej marki. Następnie zmieniłeś klub. Nie poinformowałeś klubu o tej umowie, a w dniu, gdy masz ważny mecz, jednocześnie zostałeś zobowiązany – zgodnie z podpisaną umową – do stawienia się kilka tysięcy kilometrów dalej, na ciepłej plaży, gdzie wraz z innymi gwiazdami masz nakręcić film reklamowy. Wybierasz mecz. Znana światowa marka – również zgodnie z umową – nakłada na Ciebie wysoką karę umowną oraz rozwiązuje z Tobą umowę. Straciłeś dużo pieniędzy.

Gdybyś jednak przed podpisaniem kontraktu poinformował klub o swojej umowie, wówczas nie byłoby problemu z wyjazdem. Inaczej przecież nie podpisałbyś kontraktu 🙂

Zawodniku pamiętaj o swoich obowiązkach!