Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie a propozycja zawarcia Kontraktu U18

Na prośbę rodziców kilkunastoletniego piłkarza, któremu klub niedawno przedłożył ofertę podpisania pierwszego profesjonalnego kontraktu – Kontraktu U18 (swoją drogą z kontrowersyjnie zaproponowanym sposobem wynagradzania, który nie spełnia wymogów PZPN), informuję że jeżeli Wasz niepełnoletni syn, grający do tej pory jako amator, otrzymał od klubu ofertę podpisania swojego pierwszego profesjonalnego kontraktu i nie ma zamiaru jej zaakceptować, wówczas kwota ekwiwalentu liczona jest według stawek jak dla amatora. Jest to sytuacja korzystna dla zawodnika.

Jednocześnie podkreślić należy, iż oferta zawarcia kontraktu winna uwzględniać wiek zawodnika, klasę rozgrywkową, w której występuje, a także średnie warunki finansowe wynikające z umów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej obowiązujących w klubie.

Stawki uzależnione są od wieku zawodnika oraz klasy rozgrywkowej, w której występuje pierwszy zespół klubu pozyskującego wg następujących zasad, za każdy rok szkolenia:

Wiek                                                  Kategoria 1        Kategoria 2       Kategoria 3          Kategoria 4

9 lat i 1 dzień do 12 lat                          200                      200                   200                         100

12 lat i 1 dzień do 15 lat                      2000                     1200                  600                         200

15 lat i 1 dzień do 18 lat                      4000                     2400                 1200                        400

18 lat i 1 dzień do 23 lat                      7000                     1200                  2100                        700.

 

PZPN ustalił następujący podział na kategorie Klubów:

klub Ekstraklasy – kategoria 1,

klub I i II ligi – kategoria 2,

klub III i IV ligi – kategoria 3,

kluby pozostałych klas rozgrywkowych oraz wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach futsalu – kategoria 4.

Oferta podpisania pierwszego Kontraktu U18 może zostać złożona Zawodnikowi najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15 roku życia. Ofertę uznaje się za prawidłowo doręczoną w dniu jej przedstawienia Zawodnikowi oraz jego przedstawicielom ustawowym (za potwierdzeniem jej doręczenia na piśmie) lub z upływem terminu do podjęcia przesyłki nadanej listem poleconym (zawierającego ofertę) na ostatnio znane Klubowi adresy zamieszkania Zawodnika i znanych klubowi przedstawicieli ustawowych.

Oferta powinna zawierać, pod rygorem nieważności:

1) imię, nazwisko Zawodnika;

2) określenie okresu obowiązywania Kontraktu;

3) propozycję zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia Zawodnika przez cały okres obowiązywania Kontraktu;

4) podpis upoważnionych przedstawicieli Klubu.

Co niezwykle istotne – Zawodnik jest zobowiązany pisemnie, pod rygorem nieważności, ustosunkować się do złożonej oferty, w terminie 14 dni od jej otrzymania lub uznania przesyłki za doręczonej. W przypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18, Zawodnik zachowuje status amatora, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami prawnymi.

miasto

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba