Zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN

Podczas mojej krótkiej przerwy w blogowaniu na rzecz egzaminu adwokackiego, doszło do istotnych zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN, zwanym dalej „RD”. Stąd konieczne będzie ich omówienie w niniejszym wpisie. Wskaże jedynie na zmiany najistotniejsze z punktu widzenia zawodników i zawodniczek.

Warto zatem wskazać na zmianę art. 61 § 4 RD. Aktualnie przepis ten brzmi: „Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony, a w przypadku o którym mowa w § 2 również w innych rozgrywkach”.

Tym samym konieczne jest przedstawienie przepisu art. 61 § 2 RD, w brzmieniu: „Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na:

  1. naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,
  2. innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim,

– po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.”.

Powyższe oznacza, że doszło do zaostrzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku, gdy zawodnik otrzyma samoistną czerwoną kartkę, a przy tym zachował się w sposób wskazany w art. 61 § 2 RD. Zaostrzenie odpowiedzialności polega na tym, że zawodnik nie tylko nie może brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony, ale również nie może brać udziału w innych rozgrywkach. Czyli, np. nie może zagrać w drużynie rezerw. W takim przypadku – niestety – zamiast przyjemnego meczu, czeka Ciebie intensywny trening wyrównawczy 🙂

Kolejna zmiana dotyczy art. 62 RD, regulującego kwestię usunięcia z ławki rezerwowych, który brzmi:

„Art. 62

§ 1. Jeżeli osoba, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego, to z zastrzeżeniem §§ 2 – 4 niniejszego artykułu, wymierza się automatycznie karę jednego meczu dyskwalifikacji. Do osób tych stosuje się odpowiednio art. 48 Regulaminu Dyscyplinarnego,

§ 2. Jeżeli przewinienie, za które osoba, o której mowa w §1 została usunięta z ławki rezerwowych polegało na uporczywym kwestionowaniu lub niewykonywaniu poleceń sędziego, mimo zwrócenia tej osobie uwagi przez sędziego, to z zastrzeżeniem § 3-4 niniejszego artykułu, po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 2 mecze.

§ 3. Jeżeli przewinienie, za które osoba, o której mowa w §1 została usunięta z ławki rezerwowych polegało na:

1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,

2) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim, – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze.

§ 4. Wymierzając karę dyskwalifikacji organ dyscyplinarny może nałożyć na osobę, o której mowa w § 1, karę pieniężną w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nie większej niż 5000 zł.”.

 Dla przejrzystości przytoczyć należy wspomniany art. 48 RD, który brzmi:

„Art. 48

§ 1. Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej właściwej za dane przewinienie związane z grą (automat), jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy udzieleniu ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczeniu z gry (czerwona kartka) w sposób rażący naruszono przepisy gry w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka) niewłaściwego zawodnika.

§ 2. W razie odstąpienie od wymierzenia właściwej kary dyscyplinarnej (z automatu) na zasadach określonych w § 1, organ dyscyplinarny wymierza karę zawodnikowi, który dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, adekwatną do stopnia naruszenia.”. 

W przypadku tej zmiany zaznaczyć należy, iż co do zasady usunięcie z ławki rezerwowych oznacza jeden mecz dyskwalifikacji. Natomiast dyskwalifikacja może również objąć co najmniej 2 mecze  w przypadku określonym w art. 62 § 2, a nawet co najmniej 3 mecze w przypadku określonym w art. 62 § 3. Trzeba zatem mieć się na baczności, bowiem PZPN dużą wagę przykłada do swojego wizerunku, a awanturujący się na ławce rezerwowych zawodnik taki wizerunek przecież psuje.

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba