Kategorie
Odpowiedzialność dyscyplinarna

Zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN

Podczas mojej krótkiej przerwy w blogowaniu na rzecz egzaminu adwokackiego, doszło do istotnych zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN, zwanym dalej „RD”. Stąd konieczne będzie ich omówienie w niniejszym wpisie. Wskaże jedynie na zmiany najistotniejsze z punktu widzenia zawodników i zawodniczek.

Warto zatem wskazać na zmianę art. 61 § 4 RD. Aktualnie przepis ten brzmi: „Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony, a w przypadku o którym mowa w § 2 również w innych rozgrywkach”.

Tym samym konieczne jest przedstawienie przepisu art. 61 § 2 RD, w brzmieniu: „Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na:

  1. naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,
  2. innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim,

– po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.”.

Powyższe oznacza, że doszło do zaostrzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku, gdy zawodnik otrzyma samoistną czerwoną kartkę, a przy tym zachował się w sposób wskazany w art. 61 § 2 RD. Zaostrzenie odpowiedzialności polega na tym, że zawodnik nie tylko nie może brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony, ale również nie może brać udziału w innych rozgrywkach. Czyli, np. nie może zagrać w drużynie rezerw. W takim przypadku – niestety – zamiast przyjemnego meczu, czeka Ciebie intensywny trening wyrównawczy 🙂

Kolejna zmiana dotyczy art. 62 RD, regulującego kwestię usunięcia z ławki rezerwowych, który brzmi:

„Art. 62

§ 1. Jeżeli osoba, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego, to z zastrzeżeniem §§ 2 – 4 niniejszego artykułu, wymierza się automatycznie karę jednego meczu dyskwalifikacji. Do osób tych stosuje się odpowiednio art. 48 Regulaminu Dyscyplinarnego,

§ 2. Jeżeli przewinienie, za które osoba, o której mowa w §1 została usunięta z ławki rezerwowych polegało na uporczywym kwestionowaniu lub niewykonywaniu poleceń sędziego, mimo zwrócenia tej osobie uwagi przez sędziego, to z zastrzeżeniem § 3-4 niniejszego artykułu, po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 2 mecze.

§ 3. Jeżeli przewinienie, za które osoba, o której mowa w §1 została usunięta z ławki rezerwowych polegało na:

1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,

2) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim, – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze.

§ 4. Wymierzając karę dyskwalifikacji organ dyscyplinarny może nałożyć na osobę, o której mowa w § 1, karę pieniężną w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nie większej niż 5000 zł.”.

 Dla przejrzystości przytoczyć należy wspomniany art. 48 RD, który brzmi:

„Art. 48

§ 1. Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej właściwej za dane przewinienie związane z grą (automat), jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy udzieleniu ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczeniu z gry (czerwona kartka) w sposób rażący naruszono przepisy gry w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka) niewłaściwego zawodnika.

§ 2. W razie odstąpienie od wymierzenia właściwej kary dyscyplinarnej (z automatu) na zasadach określonych w § 1, organ dyscyplinarny wymierza karę zawodnikowi, który dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, adekwatną do stopnia naruszenia.”. 

W przypadku tej zmiany zaznaczyć należy, iż co do zasady usunięcie z ławki rezerwowych oznacza jeden mecz dyskwalifikacji. Natomiast dyskwalifikacja może również objąć co najmniej 2 mecze  w przypadku określonym w art. 62 § 2, a nawet co najmniej 3 mecze w przypadku określonym w art. 62 § 3. Trzeba zatem mieć się na baczności, bowiem PZPN dużą wagę przykłada do swojego wizerunku, a awanturujący się na ławce rezerwowych zawodnik taki wizerunek przecież psuje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *