Kategorie
Odpowiedzialność karna

Lewe zwolnienia lekarskie a odpowiedzialność karna

Skończyć karierę przez lewe zwolnienie lekarskie? Taka sytuacja może się zdarzyć, bowiem za używanie dokumentów poświadczających nieprawdę grozi Ci odpowiedzialność karna, a co za tym idzie pobyt w zakładzie karnym.

Głośno aktualnie o sytuacji, która miała miejsce pomiędzy Legią II Warszawa a Pelikanem Łowicz. Klub z Łowicza przesłał do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej zwolnienia lekarskie 14 zawodników, narzekających ponoć na zatrucie pokarmowe, celem przełożenia zaplanowanego na dzień 18 maja br. spotkania w III lidze. Szkopuł w tym, że 19 maja przedstawiciele Legii zdobyli dowody na to, że Ci rzekomo chorzy zawodnicy wzięli udział w treningu Pelikana. Szerzej o tej sytuacji na portalu weszło.com oraz tutaj. 

Z powyższego faktu wynika kilka ciekawych kwestii, dziś jednak zajmiemy się wyłącznie odpowiedzialnością karną grożącą Tobie zawodniku, bowiem to do Ciebie skierowany jest ten blog.

Oto przepisy, które warto byś znał – gdy także w Twoim klubie działacze wpadną na podobny, pseudo-genialny pomysł, który w konsekwencji złamie Ci karierę. Brawo dla Legii Warszawa za podjęcie zdecydowanych działań, skierowanie sprawy do prokuratury i tępienie patologii, która niestety nadal funkcjonuje w naszej klubowej piłce.

Spójrzmy zatem do kodeksu karnego:

Art. 271 [Fałsz intelektualny]

1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 Na pierwszy rzut oka, powyższy przepis nie dotyczy Ciebie. Nie jesteś bowiem ani funkcjonariuszem publicznym, ani też inną osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu. Przestępstwo fałszu intelektualnego dotyczy przede wszystkim lekarza, który wystawił Ci lewe zwolnienie lekarskie. Łatwo jednak wyobrazić sobie sytuację, w której w klubie postanowiono, że macie sobie załatwić zwolnienia lekarskie. Każdy z Was udaje się albo do tego samego lekarza, albo podejmuje się tej misji na własny rachunek. I wówczas załóżmy, że umawiasz się na wizytę do swojego lekarza rodzinnego. Otwierasz drzwi gabinetu, siadasz i zaczynasz błagać o L4, mimo że jesteś całkowicie zdrów. W świetle prawa karnego stajesz się wówczas podżegaczem. Chcesz bowiem, by Twój lekarz popełnił czyn zabroniony i nakłaniasz go do tego. Kodeks karny, za tę formę zjawiskową czynu karalnego przewiduje karę w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Innymi słowy, grozi Tobie taka sama kara jak Twojemu lekarzowi, czyli od 3 miesięcy do nawet 8 lat.

Art. 272 [Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy]

Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W tym przypadku mamy do czynienia z tzw. pośrednim fałszem intelektualnym. Różnica polega na tym, że Twój lekarz nie jest świadomy tego, że poświadcza nieprawdę. Oddziałując na lekarza, osiągasz pożądany rezultat. Dla wypełnienia znamion tego przestępstwa musisz swojego lekarza „podstępnie wprowadzić w błąd”, czyli nie tylko złożyć nieprawdziwe oświadczenie, ale też posłużyć się bardziej wyrafinowanymi sposobami, by Twoje nieprawdziwe oświadczenie doprowadziło do uzyskania zwolnienia lekarskiego. Konieczne jest jeszcze podjęcie działań przebiegłych, pozorujących zgodność Twojego oświadczenia z rzeczywistością i utrudniające wykrycie nieprawdy (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z 4.06.2003 r., sygn. WA 26/03). W przypadku wypełnienia znamion tego przestępstwa grozi Ci kara pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 273 [Użycie poświadczeń nieprawdy]

Kto używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kwestią najistotniejszą w przypadku tego przestępstwa jest „użycie” zwolnienia lekarskiego. Przestępstwo to jest popełnione już z chwilą każdego przedstawienia lewego zwolnienia lekarskiego  osobie lub instytucji, dla których ma to znaczenie prawne. Samo posiadanie lewego zwolnienia lekarskiego nie jest penalizowane. Mając je możesz więc zachować zdrowy rozsądek i zrezygnować z okazywania lewego zwolnienia lekarskiego.

Sam widzisz jak doniosły i negatywny w skutkach może okazać się problem posługiwania się lewym zwolnieniem lekarskim. Zawodnicy Pelikana Łowicz pewnie nie zdawali sobie sprawy, że grozi im odpowiedzialność karna. Nie zgadzaj się na wszystko to, co każą zrobić Ci w klubie. Nie chcesz chyba przedwcześnie kończyć kariery?

za kratami

Kategorie
Ekwiwalent za wyszkolenie Kontrakt U18

Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie a propozycja zawarcia Kontraktu U18

Na prośbę rodziców kilkunastoletniego piłkarza, któremu klub niedawno przedłożył ofertę podpisania pierwszego profesjonalnego kontraktu – Kontraktu U18 (swoją drogą z kontrowersyjnie zaproponowanym sposobem wynagradzania, który nie spełnia wymogów PZPN), informuję że jeżeli Wasz niepełnoletni syn, grający do tej pory jako amator, otrzymał od klubu ofertę podpisania swojego pierwszego profesjonalnego kontraktu i nie ma zamiaru jej zaakceptować, wówczas kwota ekwiwalentu liczona jest według stawek jak dla amatora. Jest to sytuacja korzystna dla zawodnika.

Jednocześnie podkreślić należy, iż oferta zawarcia kontraktu winna uwzględniać wiek zawodnika, klasę rozgrywkową, w której występuje, a także średnie warunki finansowe wynikające z umów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej obowiązujących w klubie.

Stawki uzależnione są od wieku zawodnika oraz klasy rozgrywkowej, w której występuje pierwszy zespół klubu pozyskującego wg następujących zasad, za każdy rok szkolenia:

Wiek                                                  Kategoria 1        Kategoria 2       Kategoria 3          Kategoria 4

9 lat i 1 dzień do 12 lat                          200                      200                   200                         100

12 lat i 1 dzień do 15 lat                      2000                     1200                  600                         200

15 lat i 1 dzień do 18 lat                      4000                     2400                 1200                        400

18 lat i 1 dzień do 23 lat                      7000                     1200                  2100                        700.

 

PZPN ustalił następujący podział na kategorie Klubów:

klub Ekstraklasy – kategoria 1,

klub I i II ligi – kategoria 2,

klub III i IV ligi – kategoria 3,

kluby pozostałych klas rozgrywkowych oraz wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach futsalu – kategoria 4.

Oferta podpisania pierwszego Kontraktu U18 może zostać złożona Zawodnikowi najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15 roku życia. Ofertę uznaje się za prawidłowo doręczoną w dniu jej przedstawienia Zawodnikowi oraz jego przedstawicielom ustawowym (za potwierdzeniem jej doręczenia na piśmie) lub z upływem terminu do podjęcia przesyłki nadanej listem poleconym (zawierającego ofertę) na ostatnio znane Klubowi adresy zamieszkania Zawodnika i znanych klubowi przedstawicieli ustawowych.

Oferta powinna zawierać, pod rygorem nieważności:

1) imię, nazwisko Zawodnika;

2) określenie okresu obowiązywania Kontraktu;

3) propozycję zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia Zawodnika przez cały okres obowiązywania Kontraktu;

4) podpis upoważnionych przedstawicieli Klubu.

Co niezwykle istotne – Zawodnik jest zobowiązany pisemnie, pod rygorem nieważności, ustosunkować się do złożonej oferty, w terminie 14 dni od jej otrzymania lub uznania przesyłki za doręczonej. W przypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18, Zawodnik zachowuje status amatora, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami prawnymi.

miasto

Kategorie
Odpowiedzialność dyscyplinarna

Obowiązki zawodnika na tle relacji z pośrednikami transakcyjnymi PZPN – cz. 2

Kontynuując poprzedni wpis, z którego dowiedziałeś się o potencjalnych karach, które z niecierpliwością na Ciebie czekają, dziś dowiesz się jakie to obowiązki na Tobie spoczywają. Dzięki temu nie straszne już Tobie będą kary dyscyplinarne.

Podejmując współpracę z pośrednikiem transakcyjnym PZPN musisz zatem pamiętać o tym, że:

  • jesteś zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić, że w związku z zawarciem umowy pośrednictwa nie występuje lub nie może wystąpić konflikt interesów dla Ciebie lub klubu, jak również dla pośrednika – konflikt interesów istnieje wtedy, gdy pośrednik w zakresie negocjowania lub zawierania transakcji może realizować swój osobisty interes lub korzyść majątkową kosztem interesu klubu, Twojego, sportu piłki nożnej lub interesu publicznego. Konflikt interesów nie występuje wtedy, gdy pośrednik ujawni na piśmie wszystkim podmiotom biorącym udział w danej transakcji, każdy rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, jaki ma lub może mieć miejsce pomiędzy nim a innymi podmiotami biorącymi udział w danej transakcji i otrzyma – przed rozpoczęciem negocjacji – wyraźną pisemną zgodę na wzięcie udziału w tej transakcji od wszystkich zaangażowanych w nią podmiotów. Natomiast, w przypadku, gdy Ty i klub chcecie skorzystać z usług tego samego pośrednika w odniesieniu do tej samej transakcji, musicie wyrazić swoją zgodę na piśmie co do możliwości równoległego reprezentowania przez tego samego pośrednika oraz wskazać na piśmie, która ze stron zapłaci pośrednikowi wynagrodzenie. Zatem niezwykle ważne jest, aby w formie pisemnej zadośćuczynić powyższym wymogom,
  • jesteś zobowiązany do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób zawarcia przez pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną umowy cywilnoprawnej innej niż umowa pośrednictwa z Tobą lub Twoimi przedstawicielami ustawowymi, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów Twoich lub Twoich przedstawicieli ustawowych w odniesieniu do negocjowania i zawierania umowy transferowej lub kontraktu,
  • jesteś zobowiązany do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób powoływania się przez pośrednika lub przez inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną reprezentującą klub na umowę cywilnoprawną inną niż umowa pośrednictwa, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów takiego klubu w odniesieniu do negocjowania i zawierania umowy transferowej lub kontraktu,
  • możesz upoważnić klub do realizacji – w Twoim imieniu – wymagalnej na podstawie umowy pośrednictwa płatności wobec pośrednika, która zostanie pokryta z wynagrodzenia wynikającego z kontraktu. Upoważnienie takie – pod rygorem nieważności – musi zostać umieszczone, wraz ze wskazaniem wysokości tejże płatności, w kontrakcie. Czyli pośrednikowi płaci klub, ale z Twoich pieniędzy:)
  • zabrania się uiszczania przez zawodnika niepełnoletniego lub klub jakichkolwiek opłat na rzecz pośrednika w związku z zawarciem kontraktu lub umowy transferowej zawodnika niepełnoletniego lub zaciągania zobowiązań dotyczących uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz pośrednika w związku z zawarciem takiego kontraktu lub umowy transferowej w przyszłości. Czyli wara pośrednikom od jakiegokolwiek wynagrodzenia przy kontraktowaniu i zmianach przynależności klubowej zawodnika niepełnoletniego!

Nadto, jesteś jeszcze zobowiązany do:

  • przesłania do PZPN, niezwłocznie po zawarciu kontraktu, wszelkiej dokumentacji związanej ze współpracą z pośrednikiem przy takiej transakcji oraz przekazania do PZPN pełnych informacji dotyczących każdej transakcji dokonanej z udziałem pośrednika oraz wszystkich wynagrodzeń i płatności jakiejkolwiek natury, które uiściłeś lub które mają zostać uiszczone na rzecz pośrednika. Może się bowiem okazać, że Twój pośrednik chce od Ciebie zdecydowanie za dużo:)
  • tego, aby każda umowa transferowa lub kontrakt negocjowane lub podpisane z udziałem pośrednika działającego na podstawie umowy pośrednictwa zawierały imię i nazwisko oraz podpis takiego pośrednika, a także datę zawarcia z nim umowy pośrednictwa, bowiem stanowi to potwierdzenie skutecznego świadczenia usług pośrednictwa i podstawę do uznania wynagrodzenia ustalonego w umowie pośrednictwa za należne.

Pamiętaj, że za naruszenie powyższych obowiązków, nakazów i zakazów grozi Ci postępowanie dyscyplinarne. Pilnuj więc swojego pośrednika i współpracując z takowym kieruj się zasadą ograniczonego zaufania. W relacjach z nim bądź czujny jak ważka 🙂

Ważki

Kategorie
Odpowiedzialność dyscyplinarna

Obowiązki zawodnika na tle relacji z pośrednikami transakcyjnymi PZPN – cz.1

Drogi Zawodniku – fakt, że podpisałeś umowę o reprezentowanie z pośrednikiem transakcyjnym PZPN nie oznacza, że Twój menago wszystko zrobi za Ciebie.

Ty też masz określone obowiązki, a jeżeli ich nie dochowasz, czeka Cię kara dyscyplinarna.

Jaka kara? Za co? Śpieszę z wyjaśnieniem.

Art. 97 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN:

Zawodnik, który nie dopełnia obowiązku, określonego w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub FIFA, dotyczącego zasad lub sposobu współpracy z pośrednikami transakcyjnymi podlega karze:

a) nagany,

b) karze pieniężnej,

c) dyskwalifikacji.

Art. 101 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN:

Za niedochowanie należytej staranności, aby w kontrakcie, którego klub i zawodnik jest stroną, lub w umowie transferowej pomiędzy klubami, znalazła się informacja o tym, czy przy jego zawieraniu zawodnik korzystał z usług pośrednika transakcyjnego, a w przypadku, jeżeli zawodnik korzystał z takich usług, również imię i nazwisko, podpis pośrednika transakcyjnego oraz datę zawarcia z nim umowy pośrednictwa, klubom lub zawodnikom wymierza się kary:

a) nagany,

b) kary pieniężne.

Jakie kary pieniężne wchodzą w grę?

Co do zasady od 100 zł do 500.000 zł, a nawet do 750.000 zł w sytuacji, gdy organ dyscyplinarny zdecyduje o nałożeniu na Ciebie również kary dyscyplinarnej dodatkowej.

O tym, jakie obowiązki nałożył na Ciebie PZPN przeczytasz w kolejnym wpisie.

Kasiora