Kategorie
Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych Kontrakt

Kiedy mogę w końcu zagrać w nowym klubie? Słów kilka o luce w przepisach PZPN

Tak jak w przypadku sportowców trening czyni mistrza, tak w przypadku prawników – praktyka czyni mistrza. Nie inaczej jest w moim przypadku. Im więcej spraw piłkarzy prowadzę, tym częściej stykam się z lukami w przepisach wewnątrzzwiązkowych PZPN.

Dziś na tapecie Uchwała z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej i przepisy, na tle których powstaje niniejszy wpis, a mianowicie przepis art. 8 ust. 9 i 10:

„Oświadczenia, o których mowa w ust. 3-5, wywołują skutki prawne w nich wyrażone z dniem upływu terminu na złożenie wniosków, o których mowa w ust. 8. W przypadku złożenia takich wniosków we wskazanym w ust. 8 terminie, skutki prawne oświadczeń, o których mowa w ust. 3-5 powstają z dniem wydania przez Izbę orzeczenia w I instancji o oddaleniu wniosku. W przypadku uznania zasadności wniosku na etapie postępowania odwoławczego, Izba może ustalić jedynie prawo do odszkodowania. Jeżeli Izba oddali wniosek dopiero na etapie postępowania odwoławczego, oświadczenia, o których mowa w ust. 3-5, wywołują skutki prawne dopiero z dniem wydania tego orzeczenia.”

„Każdej ze Stron przysługuje prawo skierowania wniosku do Izby o rozwiązanie Kontraktu z winy jednej ze Stron lub z przyczyn niezawinionych przez Strony, w innych przypadkach niż wskazane w ust 3-5. Rozpoznając sprawę Izba w każdym przypadku indywidualnie ocenia czy w danej sprawie doszło do rażącego naruszenia przez Klub lub Zawodnika obowiązków kontraktowych. Rozwiązanie kontraktu następuje z dniem prawomocnego rozstrzygnięcia Izby, chyba że orzeczeniu wydanemu w pierwszej instancji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności.”

I teraz wyobraź sobie następujący stan faktyczny – mocno uproszczony, celem ukazania problemu.

Zawodnik złożył oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu. Klub złożył wniosek o ustalenie bezskuteczności tego oświadczenia i sprawa trafiła do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych.

Jednocześnie klub złożył do Izby wniosek o rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika (z tzw. innych przyczyn). Mamy zatem dwie sprawy.

Izba oddala oba wnioski klubu.

I co teraz? Kiedy zawodnik będzie mógł zagrać  w nowym klubie? 

Gdybyśmy mieli do czynienia wyłącznie z wnioskiem o ustalenie bezskuteczności oświadczenia zawodnika o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu, wówczas zawodnik mógłby podjąć treningi w nowym klubie zaraz po wydaniu przez Izbę orzeczenia o oddaleniu wniosku klubu.

Mamy jednak dwa wnioski (oba oddalone), a wskazany wyżej przepis stanowi, że co do drugiego wniosku (o rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika) należy czekać do prawomocnego rozstrzygnięcia Izby.

Pat. I to pomimo, że mamy orzeczenie korzystne dla zawodnika, który chciałby już podjąć treningi w nowym klubie.

Z jednej strony już może, a z drugiej jeszcze nie.

W mojej ocenie zawodnik może tymczasowo zostać uprawniony do gry w nowym klubie. Należałoby tutaj zastosować wykładnię korzystną dla zawodnika  – ale to już temat na opinię prawną 🙂

Niemniej jednak, podkreślić należy, iż przepisy wewnątrzzwiązkowe PZPN nie regulują precyzyjnie przedstawionej w niniejszym wpisie kwestii. Dlatego też postuluję, by Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych – w przypadku rozpatrywania w jednym postępowaniu kilku wniosków – wydając orzeczenie nadawała mu obligatoryjnie (a nie fakultatywnie, tak jak to jest do tej pory) rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli orzeczenie będzie korzystne dla zawodnika i umożliwi mu to podjęcie gry w nowym klubie.

 

Kategorie
Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych

Luka w przepisach dot. Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych – postulat de lege ferenda

Wyobraź sobie taką sytuację.

Zaistniały przesłanki do rozwiązania kontraktu z winy klubu, a zatem Zawodnik składa oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu – do klubu i do organu prowadzącego rozgrywki.

Klub ma 7 dni od dnia doręczenia  oświadczenia na złożenie do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych – wniosku o ustalenie bezskuteczności oświadczenia zawodnika.

Mijają 4 miesiące od złożenia przez zawodnika powyższego oświadczenia.

W międzyczasie zawodnik próbował skontaktować się z Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych (telefonicznie oraz mailowo), czy klub złożył wniosek o ustalenie bezskuteczności jego oświadczenia. Bezskutecznie. Klub też nie chciał udzielić takiej informacji.

Wobec powyższego zawodnik uznał, że może już składać pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego o zapłatę odszkodowania w wysokości utraconego wynagrodzenia należnego za okres, na który został zawarty kontrakt – przecież minęło już tyle czasu.

Tydzień po złożeniu pozwu zawodnik otrzymał wezwanie na posiedzenie Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, którego przedmiotem było rozpatrzenie wniosku klubu o ustalenie bezskuteczności oświadczenia zawodnika… Czyli jednak klub w terminie złożył wniosek, ale zawodnik przez kilka miesięcy nic o tym nie wiedział.

Konieczne było zawieszenie postępowania przed Piłkarskim Sądem Polubownym do czasu wydania przez Izbę orzeczenia – jak się później okazało, korzystnego dla zawodnika.

Na kanwie tej sprawy warto byłoby zatem zaproponować postulat de lege ferenda, polegający na wprowadzeniu do Uchwały z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, następującego zdania w art. 8 ust. 8:

„Po złożeniu wniosku Izba niezwłocznie informuje drugą stronę o jego złożeniu.” 

Mając powyższe na uwadze przepis otrzymałby brzmienie:

„Stronom przysługuje prawo złożenia wniosku o ustalenie bezskuteczności oświadczeń, o których mowa w ust. 3-5 lub o ustalenie prawa do odszkodowania za złożenie oświadczeń z naruszeniem przepisów Uchwały. Wnioski takie składa się do Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia, w rozumieniu ust. 6. Po złożeniu wniosku Izba niezwłocznie informuje drugą stronę o jego złożeniu.”

Ta niewielka zmiana ma duże znaczenie dla zawodników. Co Ty na to?

Prawo piłki nożnej

 

 

 

Kategorie
Kontrakt

Klub Kokosa a możliwość rozwiązania kontraktu z winy klubu

Klub Kokosa – pojęcie Ci znane. Jeszcze do niedawna PZPN przymykał oko na nieprawidłowe zachowania klubów w stosunku do piłkarzy, którzy nie chcieli podpisać nowego kontraktu albo też nie chcieli rozwiązać kontraktu za porozumieniem stron.

Wraz z wejściem w życie Uchwały z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, pojawiła się w końcu szansa dla nękanych przez klub zawodników na rozwiązanie kontraktu z winy klubu.

Aktualnie zatem, w sytuacji gdy klub np. zsyła Cię do rezerw lub aplikuje Ci treningi indywidualne, nakłada na Ciebie mnóstwo nowych dodatkowych obowiązków, a jednocześnie zachowanie klubu podyktowane jest tylko i wyłącznie tym, że nie zgodziłeś się podpisać nowej umowy lub też nie zgodziłeś się na rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron – możesz skierować wniosek do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z winy klubu, którego podstawą będą tzw. „inne przypadki”.

Co prawda, Izba – rozpoznając sprawę – za każdym razem indywidualnie ocenia, czy w danych okolicznościach doszło do rażącego naruszenia przez klub obowiązków kontraktowych, ale nie powinno stanowić dla Ciebie problemu wykazanie, że do takowego naruszenia doszło. Szczególnie, jeżeli Twój wniosek będzie odpowiednio i wyczerpująco uzasadniony, a zarazem będzie zawierał wiarygodne dowody na poparcie Twoich twierdzeń.

Co istotne, orzeczeniu wydanemu przez Izbę w I instancji może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności – ma to dla Ciebie istotne znaczenie, bowiem jeżeli Izba przychyli się do Twojego wniosku, wówczas możesz się pakować i pędzić do nowego klubu 🙂

Biorąc zatem powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że praktyki określane mianem Klubu Kokosa winny zostać znacznie ukrócone i to nie tylko ze względu na wprowadzenie stosownego przepisu do regulacji związkowych.

Być może kluby – mając na uwadze możliwość rozwiązania z ich winy kontraktu przez zawodnika – zorientują się, że istnieją bardziej cywilizowane sposoby na dojście do porozumienia pomiędzy stronami o odmiennych interesach i zaprzestaną swoich nieuczciwych praktyk.

Kategorie
Kontrakt

Czy Twój kontrakt jest ważny?

Zaskakująco często w mojej praktyce zdarza się, że analizując kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, brakuje w nich istotnych elementów składających się na treść stosunku cywilnoprawnego łączącego zawodnika z klubem, które to braki powodują, iż kontrakt jest nieważny.

Dobrze wiesz jak w rzeczywistości wygląda procedura podpisania kontraktu w ligach niższych niż Ekstraklasa. Zazwyczaj dostajesz do podpisu gotowy dokument i nie analizujesz go zbytnio. Co więcej, cała drużyna również podpisuje podobny kontrakt, z tą tylko różnicą, że każdy z Was indywidualnie negocjuje wysokość wynagrodzenia.

Wydawać by się zatem mogło, że skoro klub przedkłada Tobie kontrakt do podpisu, to możesz założyć, że zawiera on wszystkie te elementy, które pozwolą uznać go za skuteczny. Tymczasem zdarza się, że tak nie jest.

Ostatnio spotkałem się z takim niefortunnym zapisem w kontrakcie:

IMG_8810

Powyższy zapis dotyczący wynagrodzenia nie spełnia jasno sprecyzowanych wymagań zawartych w Uchwale z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, co w konsekwencji prowadzi do jego nieważności (o czym może orzec Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN).

Uchwała ta stanowi, że – pod rygorem nieważności – kontrakt musi zawierać, m.in.:

 • wynagrodzenie indywidualne zawodnika za cały okres obowiązywania kontraktu,
 • odrębnie za każdy sezon rozgrywkowy,
 • podane w kwocie brutto.

Sprawdź zatem, czy Twój kontrakt jest ważny 🙂

Kategorie
Kontrakt

Klub opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia – co robić?

Wyobraź sobie taką oto sytuację – podpisałeś kontrakt z nowym klubem…Jesteś zadowolony, bo Twoje zarobki wzrosły… Koledzy mówili, że w klubie nie ma żadnych problemów finansowych…Nic tylko grać:)

I rzeczywiście. Pierwszy miesiąc – wypłata pojawia się na koncie i to w terminie. Myślisz – super. Mieli rację:)

Drugi miesiąc – lekkie opóźnienie, ale zupełnie się tym nie przejmujesz. Pieniądze w końcu wpływają na konto.

Trzeci miesiąc – brak wypłaty.

Czwarty miesiąc – brak wypłaty.

W tym momencie przyda się znajomość Uchwały z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej zatytułowanej „Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej” – stanowiącej implementację przez Polski Związek Piłki Nożnej porozumienia dotyczącego minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej na terenie Unii Europejskiej oraz pozostałym terytorium UEFA podpisanego w Brukseli dnia 19 kwietnia 2012 roku przez podmioty o tak długich nazwach, że pożądane jest wskazanie tylko ich skróconych wersji: UEFA, EPFL, ECA i FIFProDivision Europe.

Obiecuję, że w niniejszym tekście nie uświadczycie już podobnie rozlazłych zdań jak powyżej:)

Teraz najważniejsze!

Gdy klub opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia za okres co najmniej dwóch miesięcy:

 • wysyłasz do klubu wezwanie do zapłaty,
 • w wezwaniu wskazujesz klubowi termin – nie krótszy niż 14 dni – na uiszczenie zaległości w pełnej wysokości,
 • pod rygorem skorzystania z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu.

Gdy termin 14 dni upłynie, a pieniędzy wciąż nie będzie na Twoim koncie, to w zasadzie jesteś wolnym zawodnikiem, bowiem musisz jeszcze tylko:

 • złożyć klubowi pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu,
 • listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
 • na adres e-mail wskazany w kontrakcie,
 • jednocześnie wysłać swoje oświadczenie do organu prowadzącego rozgrywki (np. Ekstraklasa S.A. w zakresie rozgrywek Ekstraklasy, lub PZPN w zakresie rozgrywek I i II ligi)
 • cierpliwie czekać czy klub skorzysta z możliwości złożenia wniosku o ustalenie bezskuteczności Twojego oświadczenia albo o ustalenie prawa do odszkodowania za złożenie oświadczenia z naruszeniem przepisów do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, na co ma 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia,
 • jeżeli klub nie skorzysta z wyżej wskazanego uprawnienia we wskazanym terminie – jesteś wolnym zawodnikiem,
 • jeżeli jednak skorzysta, wówczas sprawę rozstrzygnie Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych.

Na koniec, zwracam się do Ciebie z uprzejmą prośbą o rozważne korzystanie z przedstawionej w niniejszym wpisie instytucji rozwiązania kontraktu z winy klubu, gdyż w przypadku złożenia bezpodstawnego oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z winy klubu narażasz się na sankcje.

Ale przecież sankcje Tobie niestraszne, bo dobrze wiesz, że wystarczy zastosować się do wyżej wymienionych wskazówek i skonsultować sprawę ze swoim prawnikiem:)