Kategorie
Piłkarski Sąd Polubowny PZPN

Komornik a wyrok Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN

Wygrałeś sprawę przed Piłkarskim Sądem Polubownym a klub nie wypłaca Ci należności wynikających z wyroku (lub z ugody)? Chcesz skorzystać z usług komornika? Oto co musisz zrobić.

  • Przede wszystkim musisz uzyskać klauzulę wykonalności.

Zgodnie z art. 1212 Kodeksu postępowania cywilnego wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności.

Sąd orzeka na wniosek strony. Do wniosku strona jest obowiązana załączyć:

  • oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis jego wyroku lub ugody przed nim zawartej, jak również
  • oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony jego odpis.

Sąd stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nadających się do wykonania w drodze egzekucji, nadając im klauzulę wykonalności. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta, których wykonalność została stwierdzona, są tytułami wykonawczymi.

Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku lub ugody zawartej przed sądem polubownym musisz opłacić.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od takiego wniosku należy wnieść opłatę stałą w wysokości 300 zł.

Warto zwrócić uwagę na właściwość sądu, albowiem w tej kwestii doszło do znaczącej zmiany przepisów, które obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. Zgodnie z dodanym do Kodeksu postępowania cywilnego przepisem art. 1213o uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, orzekać będzie sąd apelacyjny, na obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny, a w braku tej podstawy – Sąd Apelacyjny w Warszawie.

  • Po uzyskaniu klauzuli wykonalności składasz do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

We wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy (czyli wyrok lub ugoda zawarta przed sądem polubownym wraz z klauzulą wykonalności).

Strona, która złożyła wniosek o wszczęcie egzekucji, obowiązana jest wpłacić komornikowi zaliczkę na czynności, które komornik ma przeprowadzić. W miarę podejmowania przez komornika dalszych czynności,  obowiązana jest uiszczać na żądanie komornika dalsze zaliczki na pokrycie przewidzianych opłat, ryczałtu kancelaryjnego i wydatków związanych z podejmowanymi czynnościami.

Komornik nie podejmuje czynności, dopóki strona zobowiązana do uiszczenia zaliczki nie wpłaci jej. Strona wezwana przez komornika do wpłacenia zaliczki ma obowiązek jej uiszczenia w tygodniowym terminie od daty otrzymania wezwania pod rygorem zwrotu wniosku.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Kategorie
Odpowiedzialność dyscyplinarna

Kara dyscyplinarna dla klubu za niewykonanie orzeczenia Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN

Wyobraź sobie, że wygrałeś sprawę przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN i zgodnie z prawomocnym wyrokiem klub winien zapłacić Tobie np. kilkaset tysięcy złotych, a mimo to, klub nie wykonuje wyroku. Czy w takiej sytuacji możliwe jest pociągnięcie klubu do odpowiedzialności dyscyplinarnej?

Tak i niestety nie są to rzadkie przypadki.

Zdarza się, że klub nie realizuje korzystnego dla Ciebie wyroku i musisz skorzystać z pomocy komornika (o tym jak to zrobić dowiesz się w następnym wpisie).

Zanim jednak poczynisz odpowiednie kroki, by komornik uprzejmie zajął konto klubu, możesz złożyć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do Komisji Dyscyplinarnej PZPN, którego podstawą będzie art. 104 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, w brzmieniu:

„Za niewykonanie w terminie 30 dni prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych PZPN, a także organu właściwego do spraw ustalenia ekwiwalentu, wymierza się kary:

1) klubom:

a) karę pieniężną do 100.000 zł,

b) zakaz dokonywania transferów do klubu,

c) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,

d) czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,

e) wykluczenie z PZPN”.

Dodatkowo, na podstawie art. 129 ppkt b Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, możesz wnieść o zastosowanie wobec klubu środka zapobiegawczego w postaci:

  • zakazu uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich,
  • zakazu dokonywania transferów lub
  • zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu.

Jak widzisz, za niewykonanie prawomocnego orzeczenia Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN klubowi grożą dotkliwe sankcje dyscyplinarne. Z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej wymierzane to kary pieniężne i zakaz dokonywania transferów. 

Postulować jednak należy, by Komisja Dyscyplinarna częściej stosowała wobec klubu łamiącego Regulamin Dyscyplinarny PZPN środek zapobiegawczy w postaci zakazu rozgrywania w określonym czasie meczów z udziałem publiczności na całym obiekcie sportowym. Łatwo sobie wyobrazić, że gniew kibica, który nie może obejrzeć na stadionie meczu swojej ukochanej drużyny częstokroć jest dla klubu dotkliwszą karą, niż np. kara pieniężna w kwocie 5.000 zł.

Realne stosowanie tego środka zapobiegawczego winno przełamać opieszałość klubów w realizowaniu prawomocnych orzeczeń Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Kategorie
Kontrakt

Klub Kokosa a możliwość rozwiązania kontraktu z winy klubu

Klub Kokosa – pojęcie Ci znane. Jeszcze do niedawna PZPN przymykał oko na nieprawidłowe zachowania klubów w stosunku do piłkarzy, którzy nie chcieli podpisać nowego kontraktu albo też nie chcieli rozwiązać kontraktu za porozumieniem stron.

Wraz z wejściem w życie Uchwały z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, pojawiła się w końcu szansa dla nękanych przez klub zawodników na rozwiązanie kontraktu z winy klubu.

Aktualnie zatem, w sytuacji gdy klub np. zsyła Cię do rezerw lub aplikuje Ci treningi indywidualne, nakłada na Ciebie mnóstwo nowych dodatkowych obowiązków, a jednocześnie zachowanie klubu podyktowane jest tylko i wyłącznie tym, że nie zgodziłeś się podpisać nowej umowy lub też nie zgodziłeś się na rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron – możesz skierować wniosek do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z winy klubu, którego podstawą będą tzw. „inne przypadki”.

Co prawda, Izba – rozpoznając sprawę – za każdym razem indywidualnie ocenia, czy w danych okolicznościach doszło do rażącego naruszenia przez klub obowiązków kontraktowych, ale nie powinno stanowić dla Ciebie problemu wykazanie, że do takowego naruszenia doszło. Szczególnie, jeżeli Twój wniosek będzie odpowiednio i wyczerpująco uzasadniony, a zarazem będzie zawierał wiarygodne dowody na poparcie Twoich twierdzeń.

Co istotne, orzeczeniu wydanemu przez Izbę w I instancji może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności – ma to dla Ciebie istotne znaczenie, bowiem jeżeli Izba przychyli się do Twojego wniosku, wówczas możesz się pakować i pędzić do nowego klubu 🙂

Biorąc zatem powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że praktyki określane mianem Klubu Kokosa winny zostać znacznie ukrócone i to nie tylko ze względu na wprowadzenie stosownego przepisu do regulacji związkowych.

Być może kluby – mając na uwadze możliwość rozwiązania z ich winy kontraktu przez zawodnika – zorientują się, że istnieją bardziej cywilizowane sposoby na dojście do porozumienia pomiędzy stronami o odmiennych interesach i zaprzestaną swoich nieuczciwych praktyk.

Kategorie
Bez kategorii

Wygraj kontrakt w zespole z Ekstraklasy – cz. II

Tutaj opisałem Ci pokrótce w jakie bagno wpadli zawodnicy, którzy zdecydowali się podpisać umowę uprawniającą ich do wzięcia udziału w konkursie, którego zwycięzca podpisze kontrakt w zespole z Ekstraklasy.

Konkurs wciąż trwa i pewnie domyślasz się, o który konkurs chodzi 🙂

Obiecałem Ci, że w następnym wpisie dowiesz się co nieco o kolejnych niekorzystnych klauzulach wplecionych do tej jakże ciekawej umowy. Koniecznie trzeba zatem wspomnieć o kwestiach dotyczących przeniesienia praw do wizerunku, pozostałych karach umownych (poza opisanymi w poprzednim wpisie), czy oświadczeniach, które składa organizator.

Wyobraź więc sobie, że organizator konkursu – zgodnie z umową – ma prawo do korzystania i rozpowszechniania wizerunku, zachowań, wypowiedzi, imienia, nazwiska, pseudonimu, głosu i elementów życiorysu uczestnika konkursu oraz może czynić użytek z tego prawa poprzez zamieszczanie wskazanych wyżej elementów w dowolnych materiałach marketingowych, na dowolnych polach eksploatacji, a wszystko to nie jest ograniczone ani czasowo, ani ilościowo, ani terytorialnie. 

Co więcej, w przypadku rozwiązania umowy, organizator zachowuje wszelkie prawa i zezwolenia uzyskane od uczestnika konkursu – bez jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu z nich, a uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia o charakterze majątkowym i niemajątkowym.

Pisałem już o karach umownych w wysokości 50.000 zł za nieposiadanie statusu amatora w dniu 1 lipca 2016 roku oraz o takiej samej karze w przypadku odmowy podpisania profesjonalnego kontraktu we wskazanym klubie lub kontraktu menedżerskiego.

Są nawet kary za spóźnienie lub nieprzybycie na wyznaczone przez organizatorów terminy – odpowiednio 500 zł za spóźnienie i 2.000 zł za nieprzybycie.

A jeżeli organizator rozwiąże z uczestnikiem umowę z jego winy – uczestnik musi zapłacić 5.000 zł.

Taryfikator kar jest doprawdy imponujący. Oczywiście uczestnik może zapłacić jeszcze więcej – w przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kary umownej zastrzeżonej na daną okoliczność.

Co wcale nie dziwi, organizator nie jest zobowiązany do zwrotu uczestnikowi jakichkolwiek kosztów dojazdu, wyżywienia, czy zakwaterowania. Warto zatem wiedzieć, że do tego konkursu zgłaszają się ochotnicy z całego kraju.

Nadto, w razie doznania jakiejkolwiek szkody na osobie lub mieniu, uczestnikowi nie będą przysługiwały wobec organizatora żadne roszczenia majątkowe i niemajątkowe, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody na osobie, w tym za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu uczestnika.

Masz już zatem pełen obraz tego jaką umowę musiałbyś podpisać, by stać się jednym z wielu marzących o podpisaniu kontraktu w klubie z Ekstraklasy 🙂

Co jednak najistotniejsze!

W opisanej przeze mnie umowie mamy do czynienia z rażącym naruszeniem zasady równowagi stron. Ochrona interesów organizatora konkursu dalece wykracza poza ochronę optymalną, uwzględniającą zasadę równowagi stron, a dąży jedynie do zapewnienia organizatorowi ochrony maksymalnej.

Taka umowa jednak, w mojej ocenie, wprowadza nieuzasadnioną dysproporcję praw i obowiązków pomiędzy stronami. To z kolei może prowadzić do uznania, iż została zawarta z naruszeniem zasad współżycia społecznego, co w konsekwencji może doprowadzić do jej nieważności.

Kategorie
Kontrakt

Zaległe wynagrodzenie a zmiany form prawnych klubów piłkarskich

Dobrze wiesz, że zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN możliwe jest przeniesienie prawa do tradycji klubowej, zmiana formy prawnej działalności klubu, zbycie sekcji piłki nożnej, czy też podział klubu.

Skąd o tym wiesz? Bowiem słyszałeś już o takich przypadkach. Nie muszę Ci chyba przypominać o Amice Wronki i Lechu Poznań oraz Groclinie Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski i Polonii Warszawa.

Wyobraź więc sobie, że grasz np. w Pogoni Szczecin. Klub nie wypłaca Tobie wynagrodzenia przez kilka miesięcy. Z doniesień medialnych dowiadujesz się, że już niedługo Twojego klubu nie będzie na piłkarskiej mapie Polski. Zostanie przejęty przez rywala z Krakowa. Będziesz musiał się tam przeprowadzić.

W takiej sytuacji pojawia się zatem pytanie – co z Twoim zaległym wynagrodzeniem? Czy przepadnie, tak jak cały klub?

Otóż nie przepadnie, bowiem Twoje zaległe wynagrodzenie – w świetle przepisów PZPN – przejdzie na nowy klub.

To dobra wiadomość, nieprawdaż? 🙂

Musisz wiedzieć, że jednym z dokumentów wymaganych w celu skutecznej zmiany formy prawnej klubu, zbycia sekcji piłki nożnej klubu lub jego podziału, które należy złożyć do Zarządu PZPN – po uprzednim uzyskaniu  zgody na dokonanie przekształcenia – jest:

„oświadczenie nowo powstałego klubu – w wyniku zmiany formy prawnej innego klubu, zbycia sekcji piłki nożnej lub podziału klubu – o przejęciu ogółu praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych poprzednika.”

A skoro w powyższym przepisie mowa o przejęciu ogółu obowiązków majątkowych poprzednika – to pod tym pojęciem kryje się właśnie Twoje zaległe wynagrodzenie.