Odwołanie od kary dyscyplinarnej

Często pod koniec sezonu zdarza się, że klub chcąc zaoszczędzić na wynagrodzeniu zawodnika, który zamierza zmienić barwy klubowe, wymierza mu karę dyscyplinarną w postaci kary finansowej i potrąca tę karę z przysługującego zawodnikowi wynagrodzenia.

Jeżeli zostałeś ukarany dyscyplinarnie przez klub, to pamiętaj, że masz niestety bardzo mało czasu na odwołanie się od decyzji o ukaraniu.

Zgodnie z art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN masz zaledwie 7 dni na wniesienie odwołania.

Termin 7 dni liczy się od dnia doręczenia Tobie orzeczenia o ukaraniu wraz z uzasadnieniem.

Odwołanie wnosimy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o ukaraniu.

Co do zasady wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie nałożonej kary, chyba że kara została zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 122 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w II instancji w sprawach odwołań od orzeczeń organów I instancji są:

1) komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń klubów,
uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej,

2) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – od orzeczeń klubów,
uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi;

3) Organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. – od orzeczeń klubów uczestniczących w
rozgrywkach prowadzonych przez tę spółkę,

4) komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń komisji
dyscyplinarnej wojewódzkiego związku piłki nożnej, o których mowa w art. 121 § 1
pkt 2 regulaminu oraz od orzeczeń organów dyscyplinarnych podległych
jednostek organizacyjnych WZPN (w szczególności: oddziałów, delegatur,
podokręgów),

5) Najwyższa Komisja Odwoławcza – od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej Polskiego
Związku Piłki Nożnej, orzeczeń organu dyscyplinarnego wojewódzkiego związku piłki
nożnej, o którym mowa w Art. 121 § 1 pkt 3 Regulaminu, organu dyscyplinarnego spółki
Ekstraklasa, Komisji ds. Licencji Klubowych, Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w
zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Należy pamiętać, iż wniesienie odwołania podlega opłacie.

Zgodnie z art. 145 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, opłaty od wniesienia odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego są następujące:

1) 2 000 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 4 000 zł od orzeczeń innych
organów – dla klubów Ekstraklasy,

2) 1 000 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 2 000 zł od orzeczeń innych
organów –dla klubów I ligi,

3) 750 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 1 500 zł od orzeczeń innych
organów –dla klubów II ligi,

4) 500 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 1 000 zł od orzeczeń innych
organów -dla związków piłki nożnej i klubów III ligi,

5) 350 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 700 zł od orzeczeń innych organów
-dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców,

6) 200 zł–dla kibiców,

7) 150 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 300 zł od orzeczeń innych organów
-dla pozostałych klubów.

Zwrot opłaty następuje tylko i wyłącznie w przypadku uwzględnienia odwołania w całości.

Jeżeli zostałeś ukarany dyscyplinarnie, prześlij mi skan orzeczenia wraz z uzasadnieniem na adres mailowy: g.mania@mk-adwokaci.pl, a ja udzielę Tobie niezbędnej pomocy prawnej.

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania. Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze. Współzałożyciel Kancelarii Mania Kowal Adwokaci: www.mk-adwokaci.pl

Może Ci się również spodoba