Kategorie
Piłkarski Sąd Polubowny PZPN

Pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN

Drogi Czytelniku! zapoznałem Ciebie już ze wstępnymi zagadnieniami dotyczącymi Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, a zatem dziś przyszedł czas na udostępnienie Tobie kolejnego e-booka 🙂

Tym razem otrzymujesz ode mnie wzór pozwu o zapłatę do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN! Kliknij tutaj i korzystaj 🙂

Aby jednak Twój pozew o zapłatę został skutecznie wniesiony do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, musisz dokonać stosownej opłaty od pozwu, na którą składają się:

 • opłata rejestracyjna w kwocie 300 zł oraz
 • wpis stosunkowy, którego wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy:

do 30.000 zł. – 6%, nie mniej jednak niż 600 zł;
od 30.001 zł do 60.000 zł – 5%;
od 60.001 zł do 120.000 zł – 4%;
od 120.001 zł do 360.000 zł – 3%;
powyżej 360.001 zł – 2 %;

Przy czym, maksymalny wpis to 20.000 zł.

Dla przykładu:

Jeżeli klub jest winien Tobie kwotę 8.000,00 zł brutto, to mimo iż 6% z 8.000,00 zł to 480 zł, wpis stosunkowy wynosi 600 zł (minimalna wysokość wpisu). A zatem, cała opłata od pozwu wynosi w tym przypadku 900 zł (opłata rejestracyjna w kwocie 300 zł + wpis stosunkowy w kwocie 600 zł).

Natomiast, jeżeli klub jest Tobie winien kwotę 1.500.000,00 zł brutto, to mimo iż 2 % z 1.500.000,00 zł to 30.000 zł, wpis stosunkowy wynosi 20.000 zł (maksymalna wysokość wpisu). A zatem, cała opłata od pozwu wynosi w tym przypadku 20.300 zł (opłata rejestracyjna 300 zł + wpis stosunkowy 20.000 zł).

Uiszczenie opłaty od pozwu przed  jego wniesieniem do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN nie jest konieczne. Zgodnie bowiem z Regulaminem tego Sądu, po wniesieniu pozwu otrzymasz pismo, z którego dowiesz się ile musisz zapłacić, do kiedy i na jaki numer rachunku bankowego.

Kategorie
Piłkarski Sąd Polubowny PZPN

Zapis na sąd polubowny – co to takiego?

W poprzednim wpisie opisałem Tobie jakimi sprawami zajmuje się Piłkarski Sąd Polubowny PZPN. Aby jednak ten Sąd mógł zająć się Twoją sprawą, niezbędny jest zapis na sąd polubowny.

Cóż to takiego?

Jest to umowa umożliwiająca poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Dla swej ważności wymaga formy pisemnej oraz musi zawierać niezbędny element, tj.:

 • dokładnie oznaczony przedmiot sporu – czyli jak?

Sąd Najwyższy przyjął, że precyzyjne określenie przedmiotu zapisu powinno dostatecznie identyfikować stosunek prawny podlegający przekazaniu do rozpoznania przez sąd polubowny. Zapis na sąd polubowny w dostateczny sposób identyfikuje stosunek prawny, z którego wynikł spór, jeśli wskazuje, że dotyczy wszelkich roszczeń związanych z dotychczasową współpracą stron prowadzoną na podstawie określonej umowy zawartej pomiędzy nimi.

Przykładową formę zapisu na sąd polubowny doskonale znasz, bo często stosowana jest w Twoich umowach, czy to z klubem, czy też z agentem:

„Wszelkie spory o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe, mogące być przedmiotem ugody, wynikające z Kontraktu, strony poddają kompetencji Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, chyba że przepisy prawa powszechnego stanowią inną właściwość sądową.”.  

A co w sytuacji, gdy takiego zapisu nie ma w Twojej umowie?

Sprawdź, czy nie widnieje w niej klauzula stanowiąca o tym, że strony za integralną część kontraktu uważają:

 • Uchwałę z dnia 19 maja 2002 roku nr II/12 Zarządu PZPN – Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym albo dla kontraktów podpisanych po 27 marca 2015 roku
 • Uchwałę z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.

W tych uchwałach bowiem funkcjonuje zapis na sąd polubowny, uprawniający Ciebie do poddania sporu pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. Co więcej, wszelkie postanowienia Kontraktu sprzeczne z treścią ww. Uchwał są nieważne.

Warto też pamiętać o Statucie PZPN, a dokładniej o jego art. 4 § 2 pkt e, w brzmieniu:

„PZPN jest członkiem FIFA i UEFA, w związku z czym Związek, a także jego ligi, kluby, zawodnicy i działacze piłkarscy zobowiązują się do:

e) kierowania sporów o prawa majątkowe lub sporów o prawa niemajątkowe mogących być przedmiotem ugody do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, zaś innych sporów o charakterze krajowym, wynikłych lub związanych ze stosowaniem Statutu lub innych przepisów związkowych wyłącznie do niezależnego i bezstronnego sądu arbitrażowego działającego zgodnie z prawem powszechnym, chyba że prawo krajowe stanowi inaczej.”.

Nadto, w Statucie jeszcze kilkukrotnie pojawia się zapis wskazujący, że członkowie PZPN zobowiązani są do formułowania w umowach cywilnoprawnych dotyczących sporów w zakresie organizacji i uprawiania sportu piłki nożnej klauzul przewidujących wyłączną właściwość Piłkarskiego Sądu Polubownego.

Mimo wymogu zamieszczania w umowach klauzuli dotyczącej Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, niejednokrotnie już, w prowadzonych przeze mnie sprawach, spotkałem się z brakiem takiej klauzuli w umowie. Tym niemniej, nie przeszkodziło to w poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, który swoją właściwość opierał na przepisach związkowych PZPN i nie uwzględniał linii obrony pozwanych klubów, które zazwyczaj w pierwszej kolejności podnoszą zarzut braku zapisu na sąd polubowny. I na to musisz być przygotowany 🙂

W kolejnym wpisie postaram się przedstawić Tobie wzór pozwu do Piłkarskiego Sądu Polubownego i napisać parę słów o opłatach dotyczących postępowania przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN.

Kategorie
Piłkarski Sąd Polubowny PZPN

Piłkarski Sąd Polubowny PZPN – w jakich sprawach?

W jakich sprawach możesz wnieść pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN?

Otóż, Sąd Polubowny może rozpoznawać wszystkie poddane mu przez strony spory majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, powstałe na tle uprawiania, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez Statuty i Regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.

Regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN wskazuje przykładowe spory, których rozpoznanie należy do jego kompetencji, a mianowicie mogą być to spory dotyczące:

 • majątkowych stosunków cywilnoprawnych pochodnych stosunków członkowskich istniejących między zawodnikami, klubami, związkami sportowymi i innymi organizacjami sportowymi oraz osobami fizycznymi (czyli, np. wtedy, gdy klub nie płaci Tobie należności wynikających z kontraktu),
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie lub promocję zawodnika w związku ze zmianą przynależności klubowej,
 • umów sponsorskich i menedżerskich (czyli, np. wtedy, gdy Twój indywidualny sponsor lub menedżer nie wywiązuje się z zawartej z Tobą umowy),
 • umów między organizatorami imprez piłkarskich a ich partnerami wyspecjalizowanymi w dziedzinie sprzedaży praw telewizyjnych, reklamowych i promocyjnych,
 • wszelkich innych umów zawieranych i realizowanych w związku z organizowaniem zawodów piłkarskich,
 • umów dotyczących sprzętu zawieranych w związku z uprawianiem sportu piłki nożnej (czyli, np. wtedy, gdy Twój indywidualny sponsor nie wypłacił Ci wynagrodzenia za reklamowanie jego sprzętu, czy też gdy, np. nie dostarczył Tobie sprzętu wynikającego z Waszej umowy),
 • umów o dzieło lub zlecenia zawieranych z trenerami i instruktorami piłkarskimi oraz innymi uczestnikami ruchu sportowego, w tym trenerami prowadzącymi własną działalność gospodarczą,
 • ubezpieczeń w sporcie piłki nożnej (czyli, np. wtedy, gdy klub nie wypełnia swojego obowiązku dotyczącego ubezpieczenia Ciebie od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Wspomnieć należy, że powyższe wyliczenie ma charakter otwarty, a zatem możliwe jest wniesienie pozwu do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN także w innej sprawie. Pamiętać jednak trzeba, że granice właściwości Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN wyznacza § 4 ust. 1 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, w brzmieniu:

„Sąd Polubowny może rozpoznawać wszystkie poddane mu przez strony spory majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, powstałe na tle uprawiania, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez Statuty i Regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.”.

Jak widać, właściwość Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN jest dosyć szeroka. To tłumaczy dlaczego tak często muszę tam jeździć na rozprawy 🙂

W kolejnym wpisie przedstawię Ci niezwykle ważną instytucję unormowaną w Kodeksie postępowania cywilnego, a mianowicie zapis na sąd polubowny, który ma doniosłe znaczenie dla sporów wnoszonych do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Kategorie
Kontrakt

Rozwiązanie kontraktu z winy klubu – pozostałe przypadki

Wskazałem już Tobie jak rozwiązać kontrakt z klubem, w sytuacji gdy klub opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia (tutaj) oraz gdy doznałeś kontuzji (tutaj). Na tę okoliczność przygotowałem też dla Ciebie e-book.

Dzisiaj zajmiemy się innymi okolicznościami, których zaistnienie może stanowić przyczynę do rozwiązania kontraktu z winy klubu. Musisz bowiem znać wszystkie możliwości 🙂

Przechodząc zatem do meritum, przysługuje Tobie prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu, w następujących przypadkach:

NIEZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK LIGOWYCH

 • gdy klub ze swojej winy zaniechał zgłoszenia Ciebie do rozgrywek ligowych, to wtedy możesz złożyć oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu w terminie jednego miesiąca od daty zamknięcia okresu zmiany przynależności klubowej zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN (chodzi zatem o popularne „okienka transferowe”),

BRAK UBEZPIECZENIA OD NNW, NIEPRZEDSTAWIENIE DOWODU ZAWARCIA UBEZPIECZENIA

 • gdy klub ze swojej winy zaniechał obowiązkowego ubezpieczenia Ciebie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w sporcie i na skutek tego nie otrzymałeś należnego Ci świadczenia ubezpieczeniowego lub jego równowartości od klubu albo
 • gdy klub nie przedstawił dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty pisemnego złożenia takiego żądania przez Ciebie,
 • to wtedy możesz złożyć oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia któregokolwiek z ww. zdarzeń,

PRZENIESIENIE KLUBU DO NIŻSZEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ

 • gdy klub został przeniesiony do niższej klasy rozgrywkowej na skutek innych zdarzeń niż rywalizacja sportowa, na podstawie prawomocnego orzeczenia wydanego przez właściwy organ dyscyplinarny PZPN, wtedy możesz złożyć oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.

Teraz masz już pełen obraz tego, jak skutecznie rozwiązać kontrakt z winy klubu.

Pamiętaj o swoich prawach 🙂

Kategorie
Kontrakt Kontuzja

Rozwiązanie kontraktu z winy klubu – kontuzja

Czy wiedziałeś – drogi Czytelniku – że istnieje możliwość rozwiązania kontraktu z winy klubu, w przypadku gdy doznałeś kontuzji?

Jeszcze do niedawna taka możliwość była mocno ograniczona. W nieobowiązującej już Uchwale nr II/12 Zarządu PZPN z dnia 19 maja 2002 roku – Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym, funkcjonował bowiem taki przepis:

„Zawodnik, który nie rozegrał w poprzednim sezonie 10% meczów w pierwszej drużynie klubu w oficjalnych rozgrywkach prowadzonych przez PZPN może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z uzasadnionej przyczyny sportowej”.

To właśnie kontuzja mogła być „uzasadnioną przyczyną sportową”, ale przy tym trzeba było pamiętać o wymogu nierozegrania 10 % meczów w poprzednim sezonie w oficjalnych rozgrywkach i jeszcze na koniec przebrnąć przez postępowanie przed Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych.

Skomplikowana i długotrwała procedura.

Tymczasem klub był w komfortowej sytuacji. Mógł się Ciebie – kontuzjowany, niepotrzebny zawodniku – łatwo pozbyć.

W tej samej Uchwale funkcjonował bowiem taki przepis:

„W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie zawodnika w rozgrywkach przez okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim klub po tym terminie może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia do kwoty 50% wynagrodzenia określonego kontraktem. Obniżone wynagrodzenie przysługuje zawodnikowi kontuzjowanemu lub choremu, ale nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia kontraktu.”

Twoja sytuacja zatem, w przypadku poważnej kontuzji, była fatalna.

Wypadałeś z gry, z każdym nierozegranym meczem traciłeś możliwość do zwrócenia na siebie uwagi innych – lepszych – klubów i na dodatek musiałeś się martwić, czy aby klub nie skorzysta z uprawnień przyznanych mu przez PZPN. Czyli, czy nie wywali Cię na zbity pysk lub obetnie wynagrodzenie o połowę…

Ale to już przeszłość, bo z pomocą przyszła Uchwała z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej 🙂

Teraz to Ty decydujesz czy rozwiązać kontrakt z klubem z jego winy z powodu kontuzji, czy też nie. Może to nastąpić po spełnieniu następujących przesłanek, gdy klub:

 • nie zapewnia Tobie leczenia lub rehabilitacji po kontuzji doznanej w czasie gry w ramach współzawodnictwa sportowego lub treningu, albo
 • odmawia pokrycia kosztów leczenia lub rehabilitacji poniesionych przez Ciebie, na które uprzednio otrzymałeś od klubu pisemną zgodę, w ramach której klub zaakceptował szacowane koszty leczenia lub rehabilitacji,

i pod warunkiem, że oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia któregokolwiek z ww. zdarzeń.

Aby mieć pewność, że nie uchybisz terminowi jednego miesiąca na złożenie oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu, wskazane jest byś kontaktował się z klubem oficjalnie – drogą pisemną – listami poleconymi – na adres klubu wskazany w kontrakcie.

Szczegółowa procedura złożenia oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu została opisana tutaj oraz w e-booku, który dla Ciebie przygotowałem w związku z rozwiązaniem kontraktu z winy klubu na tle opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia 🙂 Nie dziękuj – nudziło mi się 🙂

Wbrew pozorom dla klubów nie jest oczywiste, że muszą pokryć Twoje koszty leczenia i rehabilitacji. Nie dalej jak miesiąc temu mój klient wygrał spór przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN o zapłatę przez klub kosztów leczenia i rehabilitacji za kontuzję doznaną w trakcie treningu. Sprawa jednak toczyła się na podstawie uchylonej już – niekorzystnej dla zawodników – uchwały i była nieco bardziej skomplikowana 🙂