Kategorie
Kontrakt U18

Kontrakt U18 – pułapki

W środowisku piłkarskim funkcjonuję od kilkunastu lat i jedną z wielu rzeczy, na którą chciałbym, abyś zwrócił uwagę jest dokładne przeanalizowanie podpisywanego przez Ciebie kontraktu. Nie ufaj bezgranicznie klubowi, z którym podpisujesz kontrakt. W kontrakcie klub w głównej mierze zadba o zabezpieczenie swoich interesów. Chyba, że przed jego podpisaniem wykażesz aktywną postawę i podpisywany kontrakt dostosujesz do swoich wymagań.

Niejednokrotnie spotykałem się z umowami, które zawierały zapisy korzystne wyłącznie dla klubu.

Dziś chciałbym zwrócić Twoją uwagę na klauzule, które klub może chcieć wprowadzić do Kontraktu U18, ale klauzule te – co do zasady – są dotknięte sankcją nieważności.

Kiedy zatem mamy do czynienia z sankcją nieważności? Np.:

 • wtedy, gdy Kontrakt U18 zostanie zawarty na okres dłuższy niż 3 lata, wówczas postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania Kontraktu U18 są nieważne,
 • wtedy, gdy klub podpisze z Tobą inną oprócz Kontraktu U18 umowę regulującą stosunki prawne pomiędzy klubem a Tobą w zakresie uprawiania sportu piłki nożnej, wówczas ta „inna umowa” będzie bezwzględnie nieważna,
 • wtedy, gdy Kontrakt U18 nie określa lub nie zawiera co najmniej:
  • praw i obowiązków stron, ze szczególnym uwzględnieniem Twojego wieku i terminu obowiązywania Kontraktu U18,
  • zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania Kontraktu U18, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie brutto,
  • miejsca Twojego zamieszkania w trakcie roku szkolnego w przypadku, gdy Twoje miejsce stałego pobytu znajduje się ponad 25 km od siedziby klubu, a podlegasz ustawowemu obowiązkowi nauki,
  • Twojego podpisu, podpisu Twoich rodziców oraz przedstawicieli klubu,
 • wtedy, gdy w Kontrakcie U18 znajdą się postanowienia uprawniające strony do jego jednostronnego wypowiedzenia, albo też do odstąpienia od Kontraktu U18.

Już choćby powyższe przykłady pokazują w jakim zakresie klub może próbować wykorzystać Twoją nieznajomość przepisów wewnątrzzwiązkowych PZPN i w konsekwencji zamieścić w Kontrakcie U18 postanowienia, które de facto są nieważne.

A czy Twój Kontrakt U18 jest ważny?

Kategorie
Kontrakt U18

Kontrakt U18 – procedura zawarcia

Tutaj opisałem Ci główne założenia Kontraktu U18. Dziś natomiast dowiesz się jak wygląda procedura zmierzająca do podpisania bądź odrzucenia Kontraktu U18. W tym względzie bowiem PZPN nałożył na kluby i zawodników pewne wymagania.

Kiedy Klub może złożyć ofertę podpisania pierwszego Kontraktu U18?

 • najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez zawodnika 15-go roku życia.

W jaki sposób należy prawidłowo doręczyć ofertę podpisania pierwszego Kontraktu U18?

 • albo poprzez jej bezpośrednie przedstawienie zawodnikowi i jego przedstawicielom ustawowym za potwierdzeniem jej doręczenia na piśmie lub
 • poprzez list polecony zawierający ofertę, wysłany na ostatnio znane klubowi adresy zamieszkania zawodnika i znanych klubowi przedstawicieli ustawowych – w tym przypadku ofertę uznaje się za prawidłowo doręczoną z upływem terminu do podjęcia przesyłki.

Jakie elementy powinny znaleźć się w ofercie?

 • imię i nazwisko zawodnika,
 • określenie okresu obowiązywania Kontraktu U18,
 • propozycję zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia zawodnika przez cały okres obowiązywania Kontraktu U18,
 • podpis upoważnionych przedstawicieli klubu.

Co musi zrobić zawodnik po otrzymaniu oferty?

 • zawodnik musi w formie pisemnej – pod rygorem nieważności – ustosunkować się do złożonej oferty, w terminie 14 dni od jej otrzymania lub uznania przesyłki za doręczonej.

Czyli PZPN przyjmuje, że pomimo nieodebrania przesyłki zawodnik zawsze powinien mieć świadomość, że w nieodebranej przesyłce znajdowała się oferta podpisania pierwszego Kontraktu U18 i musi się do niej ustosunkować.

Co w przypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18?

W przypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18, zawodnik zachowuje status amatora.

podpisać czy nie podpisać?

Kategorie
Kontrakt U18

Kontrakt U18 – dla niepełnoletnich zawodników

Polski Związek Piłki Nożnej szczegółowo uregulował kwestię zawierania profesjonalnych kontraktów przez zawodników pomiędzy 15 a 18 rokiem życia. Tzw. „Kontrakt U18” został wprowadzony do przepisów wewnątrzzwiązkowych PZPN wcale nie po to, by chronić młodych piłkarzy, lecz głównie po to, by kluby nie traciły swoich najzdolniejszych zawodników – a co za tym idzie, by nie utraciły możliwości zarobienia na nich setek tysięcy, a może nawet milionów euro wraz z chwilą nadejścia 18-tych urodzin. Jeszcze do niedawna funkcjonował bowiem przepis stanowiący o tym, iż w chwili ukończenia przez zawodnika 18-go roku życia, stawał się on wolnym zawodnikiem, a klubowi należał się jedynie ekwiwalent za wyszkolenie.

Bywało zatem tak, że niepełnoletni zawodnik podpisywał swój pierwszy profesjonalny kontrakt z klubem, jednocześnie był świetnym zawodnikiem, ale kontrakt ten gwarantował mu jedynie 300 zł miesięcznie. Mało prawda? Ok, ale wraz z nadejściem 18-tych urodzin kontrakt ten wygasał i jeżeli nadal był świetnym zawodnikiem, to albo podpisywał kontrakt w tym samym klubie – już na normalnych warunkach, albo zmieniał klub.

Aktualnie jest tak, że możesz podpisać Kontrakt U18 na dzień przed 18-mi urodzinami, kontrakt ten będzie ważny przez 3 lata, oraz gwarantował Ci będzie szalone 500 zł miesięcznie brutto. Co więcej, PZPN zabrania Ci rozwiązać kontrakt z winy klubu! Masz tylko jedną możliwość – art. 8 ust. 10 Uchwały z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej – czyli, tzw. „inne przypadki” – pojęcie szerokie, niezdefiniowane, a co za tym idzie uznaniowe i powodujące, że nawet w oczywistym przypadku naruszania przez klub obowiązków kontraktowych, Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych może stwierdzić, że do naruszenia nie doszło.

Takim sposobem, można niezwykle tanio utrzymać w drużynie świetnego zawodnika aż do 21 roku życia. A potem można go drogo sprzedać. Widzisz zatem, że Kontrakt U18 to tylko ładne opakowanie. PZPN nie chroni młodych piłkarzy, PZPN chroni kluby. By kasa na ich koncie się zgadzała.

Teraz pokrótce przedstawię Ci najważniejsze założenia Kontraktu U18:

 • może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego podpisania ukończył 15 rok życia, a nie ukończył 18 roku życia,
 • na okres nie dłuższy niż 3 lata,
 • wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych, których podpisy winny znaleźć się w Kontrakcie U18, albo których zgoda zostanie wyrażona w formie odrębnego oświadczenia z podpisami notarialnie poświadczonymi,
 • w razie braku zgody ww. osób, zawodnik może wystąpić do sądu opiekuńczego o wydanie zezwolenia na podpisanie Kontraktu U18,
 • Kontrakt U18 może być jedyną umową, które reguluje stosunki prawne pomiędzy zawodnikiem a klubem,
 • w chwili ukończenia 18-go roku życia Kontrakt U18 pozostaje ważny do upływu okresu jego obowiązywania,
 • każdy Kontrakt U18 – pod rygorem nieważności – musi co najmniej formułować prawa i obowiązki stron, ze szczególnym uwzględnieniem wieku zawodnika i terminu obowiązywania Kontraktu U18, a nadto
 • musi określać zasadnicze, miesięczne wynagrodzenie zawodnika przez cały okres obowiązywania Kontraktu U18, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie brutto, oraz
 • formułować obowiązek klubu w zakresie zapewnienia zawodnikowi podlegającemu ustawowemu obowiązkowi nauki w okresie obowiązywania Kontraktu U18, którego miejsce stałego pobytu znajduje się ponad 25 km od siedziby klubu, miejsca zamieszkania w trakcie roku szkolnego, w bliskim jego sąsiedztwie, a nadto
 • zawierać podpisy zawodnika, jego przedstawicieli ustawowych oraz przedstawicieli klubu.

Ponadto, w Kontrakcie U18 mogą znaleźć się dodatkowe zapisy, porządkujące kwestie zwrotu kosztów podróży poniesionych przez zawodnika w związku z udziałem w meczach, a także zwrotu kosztów na wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie.

Zawodniku, zanim podpiszesz Kontrakt U18, dokładnie się nad tym zastanów, szczególną wagę przyłóż do obowiązków klubu, okresu obowiązywania Kontraktu U18, wynagrodzenia oraz świadczeń dodatkowych. Możesz przecież wynegocjować, by klub dostarczał Tobie nowe korki co 3 miesiące 🙂 W razie problemów w negocjacjach z klubem, nie wahaj się zaangażować adwokata.

W następnym wpisie przedstawię Ci jak wygląda procedura złożenia oferty podpisania Kontraktu U18 oraz co musisz wtedy zrobić.

 Most

Kategorie
Kontrakt

Przedłużenie kontraktu na czas oznaczony

Dzisiaj przybliżę Ci instytucję, której wprowadzenie do kontraktu możesz rozważyć przy następnej nadarzającej się okazji. Chodzi o opcję jednostronnego przedłużenia kontraktu.

Opcja jednostronnego przedłużenia kontraktu musi spełniać szereg warunków, pozwalających – po pierwsze – na zamieszczenie jej w kontrakcie, a po drugie skuteczne jej wykorzystanie.

Oto one:

 • okres przedłużenia kontraktu nie może być dłuższy niż okres obowiązywania kontraktu (czyli, co do zasady, jeżeli podpisałeś kontrakt na jeden sezon rozgrywkowy, to nie możesz w kontrakcie zawrzeć opcji jego jednostronnego przedłużenia na kolejne 3 sezony rozgrywkowe), chyba że
 • złożysz pisemne oświadczenie, które stanowić będzie załącznik do kontraktu, zawierające wniosek o dłuższy okres przedłużenia kontraktu.

Dalej:

 • jeżeli klub chce skorzystać z opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu, to musi Tobie doręczyć pisemne oświadczenie i to w terminie 3 miesięcy przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu, gdy kontrakt zawarty był na okres powyżej 12 miesięcy, natomiast
 • w terminie 1 miesiąca przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu, gdy kontrakt zawarty był na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy włącznie.

Kolejno:

 • za okres przedłużonego kontraktu musisz dostać podwyżkę 🙂 Twoje wynagrodzenie indywidualne nie może być niższe niż 120 % wynagrodzenia za ostatni rok pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu, a nadto
 • inne świadczenia pieniężne i niepieniężne nie mogą zostać Tobie przyznane na gorszych warunkach niż te, które obowiązywały Ciebie w ostatnim roku pierwotnego obowiązywania kontraktu.

I na koniec:

 • zrzekniesz się uprawnienia do zawarcia przyszłego kontraktu z innym klubem piłkarskim na 6 miesięcy przed wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu, w okresie poprzedzającym możliwość skorzystania przez klub z opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu albo
 • zobowiążesz się do zapłaty kary umownej na rzecz klubu, nie wyższej niż 50% wynagrodzenia indywidualnego należnego Tobie z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej ustalonego jak wskazano powyżej, płatnej w przypadku podpisania przez Ciebie przyszłego kontraktu z innym klubem przed złożeniem oświadczenia przez klub wynikającego z opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu. Jednocześnie, warto zauważyć, że wyklucza się możliwości zastrzeżenia w kontrakcie odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Wskazane wyżej przesłanki muszą zostać spełnione łącznie, aby klub mógł skorzystać z opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu. W przeciwnym wypadku skorzystanie z opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu będzie bezskuteczne.

Nie sposób jednoznacznie stwierdzić, czy opcja jednostronnego przedłużenia kontraktu jest dla zawodników korzystna, czy też nie. Wszystko zależy od okoliczności danego przypadku. Znając przesłanki do zastosowania opcji, sam będziesz mógł zdecydować, czy taką klauzulę zamieścić w kontrakcie, czy też nie.

Kategorie
Transfery

Zmiana przynależności klubowej poza oknami transferowymi

Często w mojej praktyce spotykam się z zapytaniami, czy w czasie trwania sezonu rozgrywkowego można zmienić klub. Wcale nie jest to rzadka sytuacja, szczególnie w niższych klasach rozgrywkowych. Studia, rodzina, nowa praca. Różne są powody, dla których zawodnicy nagle muszą zmienić barwy klubowe. Ale czy mogą to uczynić poza oknami transferowymi?

Tak, ale tylko w określonych przypadkach, które reguluje § 27 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.

Z powyższego przepisu dowiadujemy się, iż zmiana przynależności klubowej może nastąpić, w sytuacji:

 • rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum,
 • gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, którego nie łączy żadna umowa z klubem i który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą,
 • w razie rozwiązania umowy (kontraktu) z zawodnikiem za porozumieniem stron wskutek wycofania się I zespołu z rozgrywek piłkarskich na przykład w związku z likwidacją klubu lub sekcji piłki nożnej, zmianą zakresu działalności klubu lub ogłoszeniem upadłości klubu, z uwzględnieniem postanowień Uchwały Uchwała nr IV/128 z dnia 17 kwietnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich,
 • prawomocnej decyzji lub decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu lub nieważności kontraktu,
 • gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika występującego na pozycji bramkarza w sytuacji przewlekłej kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, przynajmniej dwóch bramkarzy, zgłoszonych do rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej,
 • gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, który dotychczas nigdy nie był potwierdzony do żadnego klubu,
 • gdy wystąpienie PZPN o wydanie ITC nastąpiło przed zakończeniem okresu transferowego.

Nadto, poza okresem jednego z dwóch okien transferowych mogą być także potwierdzani do gry zawodnicy, którzy dotychczas nigdy nie byli zgłoszeni i potwierdzeni do żadnego z klubów.

Warto również zauważyć, że zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31 sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego, a następnie uprawnieni do gry. Z kolei, zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do ostatniego dnia lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.

Częstokroć zawodnicy rozwiązują kontrakt z klubem za porozumieniem stron poza oknami transferowymi i nie jest to spowodowane wycofaniem się I zespołu z rozgrywek piłkarskich, czy to w związku z likwidacją klubu lub sekcji piłki nożnej, czy też ze zmianą zakresu działalności klubu lub ogłoszeniem upadłości klubu. W takiej sytuacji niestety – jeżeli nie zachodzą przesłanki określone w opisanym wyżej § 27 – nie jest możliwa zmiana przynależności klubowej poza oknem transferowym.